REGIM­FÖRÄNDRING I IRAK 1953

Spioner & hemliga krig - - NYCKELAKTÖRER -

CIA bi­står vid ut­vis­­ning­en av Irans pre­miär­mi­nis­ter Mo­ham­mad Mo­sad­deq och åter­upp­rät­tar den irans­ke sha­hen. År 1979 in­leds ett upp­ror mot det för­tryc­kan­de re­gi­men som nu leds av sha­hens son Mu­ham­med Re­za Pahla­vi. Up­p­ro­ret le­der till grun­dan­det av en isla­misk re­pu­blik som i dag är en stark mot­stån­da­re till USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.