STARGATE-PRO­JEK­TET 1978

Spioner & hemliga krig - - I SKYDD AV MÖRKRET -

Pro­jek­tet ha­de sin bas i Ma­ry­land och gick ut på forsk­ning i huruvi­da syns­ka för­må­gor kun­de an­vän­das i un­der­rät­tel­se­ar­be­tet. CIA rap­por­te­ra­de om po­ten­ti­a­len med att an­vän­da tan­ke­kraft – den var pas­siv, bil­lig och kun­de in­te be­käm­pas. Stargate-pro­jek­tet av­slu­ta­des 1995 när CIA rap­por­te­ra­de att det in­te fanns be­hov för syns­ka för­må­gor i de­ras un­der­rät­tel­se­o­pe­ra­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.