OPE­RA­TION GOLD 1954

Spioner & hemliga krig - - I SKYDD AV MÖRKRET -

Den här ope­ra­tio­nen var ett sam­ar­be­te mel­lan CIA och brit­tis­ka SIS för att av­lyss­na den sov­je­tis­ka ar­méns kom­mu­ni­ka­tion. Ge­nom att grä­va en tun­nel un­der den sov­je­tis­ka ar­méns hu­vud­kvar­ter i Ber­lin kun­de de av­lyss­na ar­méns te­le­fon­lin­jer. Dub­be­la­gen­ten Ge­or­ge Bla­ke in­for­mer­ade emel­ler­tid de sov­je­tis­ka myn­dig­he­ter­na om ope­ra­tio­nen, och tun­neln ”upp­täck­tes” 1956.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.