MI6 KONTRA JA­MES BOND

VERKLIGA HÄNDELSER INSPIRERADE TILL IAN FLEMINGS BE­RÖM­DA SPI­ON OCH HISTORIERNA SOM BLEV EN EGEN BOK- OCH FILMGENRE.

Spioner & hemliga krig - - FÖR DROTTNING OCH FOSTERLAND -

Ian Flemings Ja­mes Bond-ro­ma­ner in­spi­re­ra­des av ar­be­tet vid MI6 un­der and­ra världs­kri­get och har i stor grad bi­dra­git till for­ma män­ni­skors bild av MI6. Fil­mer­na skild­rar en gla­mou­rös värld av drin­kar, biljak­ter och spioner i ny­pres­sa­de ko­sty­mer.

I verk­lig­he­ten kan in­te MI6-agenterna ta ris­ken att va­ra så syn­li­ga som Flemings färg­ri­ka roll­fi­gur. Ing­en får tillå­tel­se att dö­da som Ja­mes Bond fick. Själ­va syf­tet med spi­o­ne­ri är att bry­ta la­gen i det land där spi­o­nen ope­re­rar, där­för blir frå­gan om en li­cens för att dö­da helt ir­re­le­vant. Men själv­klart be­ty­der det in­te att MI6-agen­ter ald­rig har dö­dat nå­gon.

De tek­nik­pry­lar som fi­gu­re­rar i fil­mer­na har en viss verk­lig­hets­grund. Un­der årens lopp har det fun­nits bå­de ex­plo­de­ran­de råt­tor och pen­nor som skju­ter tår­gas vid M16:s forsk­nings- och ut­veck­lings­av­del­ning (som Fle­ming kal­la­de för Q Branch). Pre­cis som i böc­ker­na kal­las fak­tiskt MI6:s le­da­re för Q, vil­ket står för ”quar­ter­mas­ter”. MI6:s grun­da­re Mans­fi­eld Cum­ming ha­de ock­så ett smek­namn som be­stod av en bok­stav: ”C”. Kod­nam­net var egent­li­gen den förs­ta bok­sta­ven i hans ef­ter­namn, men har se­dan dess an­vänts av al­la MI6:s che­fer. Då har ”C” stått för ”chi­ef”. I be­rät­tel­ser­na om Bond kal­las mot­sva­ran­de karaktär för ”M”. Kanske det är en för­kort­ning av Mans­fi­eld?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.