MI6:s MEST LEGENDARISKA UPP­DRAG

DE HEM­LI­GA UPP­DRA­GEN SOM FÖRHINDRADE ATOMBOMBS­EXPLOSIONER OCH SPÅRADE UPP DIK­TA­TO­RER.

Spioner & hemliga krig - - NYCKELAKTÖRER -

FÖRSÖKET ATT STÖR­TA LENIN – 1918

I mars 1918 an­län­de Sid­ney Reil­ly till Moskva för att or­ga­ni­se­ra en at­tack mot Le­nins bol­sje­vik­re­ge­ring. Men Lenin hann så­ras i ett folk­ligt at­ten­tat, vil­ket led­de till ett mas­siv för­tryck. Reil­lys or­der drogs till­ba­ka och han tog sig ut ur lan­det. År 1925 kom han till­ba­ka för ett nytt för­sök, men blev istäl­let till­fång­a­ta­gen och dö­dad.

UPPDRAGET SOM STOPPADE EN TYSK ATOMBOMB – 1943

År 1943 pro­du­ce­ra­de na­zis­ter­na sto­ra mäng­der tungt vat­ten i syf­te att byg­ga en atombomb. De­ras pla­ner gick i stö­pet när fa­bri­ken de an­vän­de på Ve­mork i Nor­ge spräng­des av nors­ka SOE-agen­ter den 27 feb­ru­a­ri. Det som blev kvar av ke­mi­ka­li­er­na som ha­de fram­ställts där för­stör­des av agen­ter ett år se­na­re.

KUPPEN MOT IRANSK DEMOKRATI – 1953

År 1953 iscen­sat­te MI6-agen­ter en at­tack mot Mo­ham­med Mo­sad­deqs folk­val­da re­ge­ring i Iran. Mo­sad­deq ha­de för­sökt be­grän­sa den kon­troll Ang­lo- Ira­ni­an

Oil Com­pa­ny (i dag en del av BP) ha­de över lan­dets ol­je­re­ser­ver. Sha­hen styr­de där­ef­ter åter­i­gen lan­det fram till den irans­ka re­vo­lu­tio­nen 1979.

ARRESTERINGEN AV ÖVERS­TE GADDAFI – 2011

År 2011 hjälp­te MI6 till att spå­ra upp den fö­re det­ta li­bys­ke dik­ta­torn Mu­am­mar al-Gaddafi som lev­de i skjul ef­ter att ha bli­vit från­ta­gen mak­ten un­der Li­by­ens in­bör­des­krig. I ett upp­drag kal­lat Ope­ra­tion X spå­ra­des han upp i ök­nen med hjälp av hög­tek­no­lo­gisk över­vak­nings­ut­rust­ning till ett upp­skat­tat vär­de av 25 mil­jo­ner pund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.