RESEARCH AND ANA­LY­SIS WING INDIEN

Spioner & hemliga krig - - VÄRLDENS SPIONER -

Ef­ter det ki­ne­sisk-in­dis­ka kri­get 1962 och kri­get mel­lan Indien och Pa­kis­tan 1965 ana­de Indien att de ha­de ett un­der­rät­tel­se­pro­blem. Den brit­tis­ka un­der­rät­tel­se­or­ga­ni­sa­tio­nen skyd­da­de in­te Indien till­räck­ligt väl, och där­för grun­da­des Research and Ana­ly­sis Wing (R & AW) 1968. In­om tre år ha­de den nya or­ga­ni­sa­tio­nen re­dan spe­lat en vik­tig roll för Bang­la­des­hs själv­stän­dig­het och sett till att Indien kun­de tes­ta kärn­va­pen ut­an att upp­täc­kas.

I dag an­sva­rar or­ga­ni­sa­tio­nen för att över­va­ka den mi­li­tä­ra, eko­no­mis­ka, ve­ten­skap­li­ga och po­li­tis­ka ut­veck­ling­en i län­der som kan på­ver­ka In­di­ens na­tio­nel­la sä­ker­het. Or­ga­ni­sa­tio­nens struk­tur skil­jer sig in­te nämn­värt från CIA. R & AW rap­por­te­rar ute­slu­tan­de till pre­miär­mi­nis­tern och be­dri­ver ak­tiv över­vak­ning av te­le­fon­sam­tal. 1999 fick or­ga­ni­sa­tio­nen Pa­ki­stans in­bland­ning i Kar­gil­kri­get be­kräf­tad ge­nom av­lyss­ning av ett sam­tal mel­lan ar­mé­chef Per­vez Mus­har­raf och hans stabs­chef.

R & AW-agenterna är välträ­na­de och äg­nar fle­ra år åt att sät­ta sig in i eko­no­misk ana­lys, rymd­farts­tek­nik, ve­ten­skap och in­for­ma­tions- och ström­för­sörj­nings­sä­ker­het. Agent­­­er­na blir myc­ket skick­li­ga på att ut­fö­ra hem­li­ga operationer. R & AW har vi­sat sig va­ra en myc­ket am­bi­tiös or­ga­ni­sa­tion. År 2016 rap­por­te­ra­des att en in­disk spi­on vid namn Kulb­hus­han Jad­hav ha­de påstått att R & AW stöt­ta­de ba­luchis­ka se­pa­ra­tis­ters för­sök att desta­bi­li­se­ra Pa­kis­tan. Indien för­ne­kar emel­ler­tid att Jad­hav har nå­got med re­ge­ring­en att gö­ra.

R& AW spe­la­de en vik­tig roll i Bang­la­des­hs be­fri­el­se­k­rig.

In­di­ens förs­ta kärn­va­pen­prov­spräng­ning år 1974 hem­lig­hölls av R & AW.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.