INTER-SER­VICES IN­TEL­LI­GENCE PA­KIS­TAN

Spioner & hemliga krig - - NYCKELAKTÖRER -

ISI grun­da­des av ge­ne­ral­ma­jo­ren Ro­bert Cawt­hor­ne, född i Austra­li­en 1948. De ha­de ur­sprung­li­gen som upp­gift att hål­la ett va­kan­de öga på Pa­ki­stans fi­en­de num­mer ett: Indien. I dag har or­ga­ni­sa­tio­nen fle­ra de­cen­ni­ers er­fa­ren­­het och de­ras an­svars­om­rå­de har ut­ö­kats. Väst föl­jer ut­veck­ling­en no­ga, och Storbritannien me­nar att or­ga­ni­sa­tio­nen bör be­trak­tas som en terrorgrupp i lin­je med al-Qai­da.

Det ver­kar de haft fog för. År 2000 med­de­la­de den brit­tis­ka un­der­rät­tel­se­or­ga­ni­sa­tio­nen MI6 att ISI ha­de hjälpt al-Qai­da och talibanerna att ordna träningsläger. De skul­le ock­så ha för­bin­del­ser med det af­ghans­ka Haqqa­ni-nät­ver­ket. Det är in­te osan­no­likt att ISI har mot­ta­git stöd från väst på 1950-ta­let då Pa­kis­tan för­kla­ra­de att de var emot kom­mu­nism, men de fick ock­så er­fa­ren­het av hem­lig krig­fö­ring när de stred mot Sov­jet i det tio år långa kri­get mot Af­gha­nis­tan. Där­med fick ryk­te­na nytt liv ef­ter fle­ra års lugn i köl­vatt­net av kri­get mot Kash­mir 1965. Se­dan dess har väst va­rit på sin vakt.

Så sent som i feb­ru­a­ri 2017 an­kla­ga­de In­di­ens pre­miär­mi­nis­ter Narend­ra Mo­di ISI för en tå­gur­spår­ning i Kan­pur som dö­da­de 148 män­ni­skor. Mo­di påstod att hän­del­sen var ett rent sa­bo­tage. Indien gav ock­så ISI skul­den för at­tac­ker­na i Mum­bai 2008 då en ter­ro­rist dö­da­de 165 män­ni­skor. Även om det finns po­li­tis­ka skäl att svart­må­la ISI, miss­tänks or­ga­ni­sa­tio­nen fort­fa­ran­de stöd­ja mi­li­tan­ta grup­per. Trots att de öp­pet re­kry­te­rar nya med­lem­mar är det fort­fa­ran­de en hem­lig­hets­full och fruk­tad or­ga­ni­sa­tion.

”ÅR 2000 MED­DE­LA­DE DEN BRIT­TIS­KA UNDERRÄTTELSEORGANISATIONEN MI6 ATT ISI HA­DE HJÄLPT AL-QAI­DA OCH TALIBANERNA ATT ORDNA TRÄNINGSLÄGER.”

Ti­di­ga­re ISI- che­fen Ha­mid Gul arresteras 2007, miss­tänkt för att ha va­rit in­blan­dad i bomb­ning­en av Ka­rachi. ISI har fler an­häng­a­re än nå­gon an­nan un­der­rät­tel­se­or­ga­ni­sa­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.