MINISTERIET FÖR STATSSÄKERHET KINA

Spioner & hemliga krig - - NYCKELAKTÖRER -

Det ki­ne­sis­ka ministeriet för statssäkerhet (MSS) har som hu­vud­mål att slå ned på al­la po­li­tis­ka och re­li­giö­sa hot mot kom­mu­nist­par­ti­ets makt. MSS bil­da­des i juli 1983 ef­ter sam­man­slut­ning­en av en un­der­rät­tel­sen­het och en kon­traspi­o­na­ge­en­het. Ef­ter hand som Kina ökar sitt in­fly­tan­de är det tro­ligt att de kom­mer att trap­pa upp sin un­der­rät­tel­se­ak­ti­vi­tet.

MSS har stor makt, och de är myc­ket ak­ti­va. Or­ga­ni­sa­tio­nen kan ar­re­ste­ra si­na eg­na med­bor­ga­re om de an­ser att det är nöd­vän­digt för ri­kets sä­ker­het. MSS har många spi­on­nät­verk, och det sägs att de cen­su­re­rar in­ter­net i Kina. Det finns star­ka be­vis för att MMS be­dri­ver in­du­stris­pi­o­nage där USA:s tekniska ut­veck­ling är ett vik­tigt mål. Ki­ne­sis­ka un­der­rät­tel­se­a­gen­ter har även in­fil­tre­rat ame­ri­kans­ka un­der­rät­tel­se­by­rå­er.

År 2016 med­de­la­de FBI att eko­no­miskt spi­o­ne­ri ha­de ökat med mer än 50 pro­cent, och i april sam­ma år döm­des Amin Yu från Flo­ri­da till 21 må­na­ders fäng­el­se för att ha job­bat ut­an till­stånd i USA som agent för en an­nan re­ge­ring. Spi­o­ner­na trä­nas för­mod­li­gen upp vid Uni­ver­si­te­tet för in­ter­na­tio­nel­la re­la­tio­ner i Beijing och vid Ji­ang­nan- uni­ver­si­te­tet i Suz­hou.

Med tan­ke på hur många för­bin­del­ser som ska­pas med Kina i en rad oli­ka län­der är ki­ne­ser­nas möj­lig­he­ter till un­der­rät­tel­se­ar­be­te i fram­ti­den enor­ma. FBI har upp­skat­tat att det finns tu­sen­tals fö­re­tag som fun­ge­rar som täck­mant­lar för ki­ne­sis­ka spioner. Det finns ock­så en risk för att det upp­står en ide­o­lo­gisk kon­flikt mel­lan Kina och USA, och i så fall kom­mer Ki­nas be­hov av un­der­rät­tel­ser att öka.

Det ki­ne­sis­ka ministeriet för statssäkerhet har sitt hög­kvar­ter i Beijing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.