DEN FEDERALA UN­DER­RÄT­TEL­SE­TJÄNS­TEN TYSKLAND

Spioner & hemliga krig - - VÄRLDENS SPIONER -

Bun­de­snachrich­ten­di­enst (BND), som den he­ter på tys­ka, bil­da­des 1956, som ef­ter­föl­ja­re till Gehlen Or­ga­ni­sa­tion. Or­ga­ni­sa­tio­nens upp­gift är att in­för­skaf­fa in­for­ma­tion åt den tys­ka re­ge­ring­en. BND var blåsvä­der i bör­jan av 2017 ef­tersom de tyd­li­gen ha­de spi­o­ne­rat på jour­na­lis­ter från BBC, Reu­ters och New York Ti­mes se­dan 1999. Att de kun­de hål­la på så länge ut­an att bli upp­täck­ta vi­sar att de har agen­ter i världs­klass, sär­skilt med tan­ke på att BND bröt för­bin­del­ser­na med MI6 och CIA ef­ter att Wi­kiLe­aks påstod att bå­de Storbritannien och USA ha­de spi­o­ne­rat på Ber­lin.

BND har många fram­gångs­hi­sto­ri­er. De snap­pa­de upp ryk­ten om star­ten av sex­da­gar­s­kri­get i Mellanöstern 1967 och in­led­de hem­li­ga för­hand­ling­ar mel­lan Israel och Hiz­bol­lah. För­hand­ling­ar­na led­de till en fångut­väx­ling 2008. BND sam­lar in 220 mil­jo­ner upp­sätt­ning­ar da­ta från te­le­fonav­lyss­ning­ar var­je dag. De bör­ja­de dock in­te spe­ci­a­li­se­ra sig på kon­traspi­o­nage för­rän ef­ter mor­det på 12 is­ra­e­lis­ka id­rotts­män i Mün­chen 1972, och ef­ter att in­for­ma­tion om på­ståd­da mass­för­stö­rel­se­va­pen läck­tes av en in­for­mant och an­vän­des som be­vis i USA 2003 för att rätt­fär­di­ga ett an­fall mot Irak. BND ver­kar dess­utom va­ra väl för­be­red­da på cy­ber­krig med en sär­skild av­del­ning som job­bar ute­slu­tan­de med att avvär­ja dy­li­ka an­grepp.

En per­son som de­mon­stre­rar mot över­vak­ning kal­lar Ang­e­la Mer­kel för ”över­vak­nings­kans­lern”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.