DEN HEM­LI­GA UN­DER­RÄT­TEL­SE­TJÄNS­TEN I AUSTRA­LI­EN

Spioner & hemliga krig - - VÄRLDENS SPIONER -

Trots att den hem­li­ga un­der­rät­tel­se­tjäns­ten i Austra­li­en (ASIS) har fun­nits se­dan 1952 har den vi­sat sig va­ra så hem­lig­hets­full att folk in­te viss­te att den ex­i­ste­ra­de för­rän 1972 då tid­ning­en Daily Te­le­graph skrev om den. Nu är den väl­känd, och det finns till och med en webb­si­da som in­for­me­rar om or­ga­ni­sa­tio­nens mål: att sam­la in in­for­ma­tion från and­ra län­der och fö­ra den vi­da­re till re­ge­ring­en, ut­fö­ra kon­traspi­o­nage och sam­ar­be­ta med and­ra by­rå­er. ASIS er­kän­des of­fi­ci­ellt av re­ge­ring­en 2001 och får nu del­ta i pa­ra­mi­li­tä­ra operationer.

Er­kän­nan­det var nå­got av en om­vänd­ning ef­tersom ASIS ti­di­ga­re var för­bjud­na att bära va­pen ef­ter en misslyckad öv­ning den 30 no­vem­ber 1983 vid She­ra­ton Ho­tel i Mel­bour­ne. ASIS-agen­ter si­mu­le­ra­de rädd­ning­en av en ut­ländsk av­hop­pa­re på ti­on­de vå­ning­en. Pro­ble­met var att de ha­de mis­sat att be­rät­ta det för ho­tel­lets an­ställ­da. När ho­tell­che­fen kom för att un­der­sö­ka vad som på­gick blev han bort­vi­sad från plat­sen. Då ring­de han po­li­sen. Po­li­sen som kom till plat­sen möt­tes av be­väp­na­de män med rå­nar­lu­vor. Hän­del­sen blev en ny­het över he­la värl­den och det he­la var ex­tremt pin­samt för bå­de ASIS och den au­stra­lis­ka re­ge­ring­en.

År 2016 dis­ku­te­ra­de ASIS:s ge­ne­ral­di­rek­tör NW in­ci­den­ten of­fent­ligt. Han var den förs­ta le­da­ren som nämn­de hän­del­sen, och var­na­de sam­ti­digt för att mus­lims­ka ex­tre­mis­ter i söd­ra Filip­pi­ner­na var ett ökan­de na­tio­nellt sä­ker­hets­hot. Han var över­ty­gad om att IS skul­le slå till där och att au­stra­li­en­sis­ka spioner mås­te an­pas­sa sig till den nya si­tu­a­tio­nen. I feb­ru­a­ri 2017 trod­de man att au­stra­li­en­sis­ka SAS-sol­da­ter var på hem­ligt upp­drag i Afri­ka – ut­an det van­li­ga föl­jet av ASIS-tjäns­te­män.

”ASIS VAR FÖR­BJUD­NA ATT BÄRA VA­PEN EF­TER EN MISSLYCKAD ÖV­NING.”

Nick War­ner är ge­ne­ral­di­rek­tör för ASIS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.