DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE FRANKRIKE

Spioner & hemliga krig - - VÄRLDENS SPIONER -

Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) har den se­nas­te ti­den stått un­der gransk­ning ef­ter al­la ter­roran­grepp som har in­träf­fat på fransk mark. Men den frans­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten, som grun­da­des 1982, har ock­så upp­täckt och stop­pat många mi­li­tan­ta isla­mis­ter. Bland an­nat avvärj­des en pla­ne­rad at­tack mot ka­nal­tun­neln 2006.

Även om de har 5 000 agen­ter och ett an­tal fri­vil­li­ga är DGSE myc­ket hem­lig­hets­ful­la. Många job­bar i ett enormt kom­plex om­gi­vet av en hög mur som lig­ger i öst­ra Pa­ris. Or­ga­ni­sa­tio­nen har lyc­kats spri­da des­in­for­ma­tion om det rwan­dis­ka in­bör­des­kri­get, de har in­fil­tre­rat af­ghans­ka träningsläger och tid­ning­en Le Mon­de skrev 2013 att de har av­lyss­nat och be­va­kat of­fent­li­ga te­le­fon­sam­tal, e-post­med­de­lan­den och in­ter­ne­tak­ti­vi­tet – in­te ba­ra i Frankrike, ut­an ock­så mel­lan Frankrike och and­ra län­der.

In­te ovän­tat har de­ras ar­be­te ska­pat kon­tro­ver­ser. År 2013 kom det fram att frans­ka spioner pla­ne­ra­de ett at­ten­tat mot den isla­mis­ka ex­tre­mis­ten Abu Ham­za på öppen ga­ta i Lon­don. Pla­nen var att ef­ter­lik­na den brit­tis­ka hö­gerex­tre­ma grup­pen Com­bat 18. Det sägs ock­så att DGSE ti­di­ga­re ska ha be­talt lö­sen för giss­lan. Många and­ra län­der, bland and­ra Storbritannien och Ame­ri­ka, gör in­te det.

Opé­ra­tion Sa­ta­ni­que år 1985 är den ope­ra­tion många minns bäst. Agen­ter pla­ce­ra­de spräng­me­del på Gre­en­pe­a­ce-skep­pet Rain­bow War­ri­or när det låg för an­kar i Auck­land, Nya Ze­e­land. En ur be­sätt­ning­en dog. DGSE fruk­ta­de att skep­pet skul­le an­vän­das i en pro­testak­tion mot en pla­ne­rad fransk prov­spräng­ning i Muru­roa i Stil­la ha­vet. De två agen­ter som var an­sva­ri­ga för attentatet döm­des för dråp, men det slu­ta­de med att de ba­ra be­höv­de sit­ta av två av de tio år som de dömts till.

I dag fort­sät­ter DGSE över­vak­ning­en av IS och and­ra terrorgrup­per som ut­gör hot mot Frankrike. Som van­ligt för­sö­ker de ope­re­ra un­der ra­darn och fö­re­drar att över­lå­ta den syn­li­ga de­len av job­bet åt den van­li­ga po­li­sen.

Den frans­ka stabs­che­fen ge­ne­ral Pi­er­re de Vil­li­ers pra­tar med Ber­nard Ba­jo­let, chef för DGSE, ef­ter ett krigs­ka­bi­nett­mö­te 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.