USA STÖD­DE FÖRSÖKET ATT STÖR­TA CASTRO

IN­VA­SIO­NEN AV GRIS­BUK­TEN, KU­BA, APRIL 1961

Spioner & hemliga krig - - HEMLIGA KRIG AVSLÖJAS -

År 1961 var USA för­satt i full be­red­skap. Mer än 15 år ef­ter den in­sta­bi­li­tet som följ­de ef­ter and­ra världs­kri­get var USA nu in­vol­ve­ra­de i en helt an­nan slags kon­flikt med en fö­re det­ta al­li­e­rad, näm­li­gen Sov­je­tu­ni­o­nen. McCart­hy­is­men och ”den rö­da fa­ran” präg­la­de ame­ri­ka­ner­na och ut­pe­ka­de kom­mu­nis­men som en osyn­lig fi­en­de som för­sök­te för­stö­ra na­tio­nen in­i­från. Nu ha­de den lil­la ön Ku­ba, som ba­ra lig­ger knappt 15 mil ut­an­för Key West i Flo­ri­da, bli­vit spel­plats för en re­vo­lu­tion, och en so­ci­a­lis­tisk regim ta­git mak­ten.

Ef­tersom Sov­jet fort­sat­te att skram­la med si­na va­pen i öst an­såg USA:s re­ge­ring att det var hög tid att age­ra. Men de vil­le in­te ris­ke­ra att för­kla­ra fullt krig mot Sov­jet. Istäl­let upp­stod idén om in­va­sio­nen av Gris­buk­ten. Upp­gif­ten över­läts åt CIA, och i maj 1960 bör­ja­de or­ga­ni­sa­tio­nen re­kry­te­ra an­ti­kom­mu­nis­tis­ka ku­ba­ner som ha­de flytt från lan­det ef­ter Fi­del Castros kupp. Snart eta­ble­ra­de CIA en bas med kod­nam­net JMT­rax nä­ra Re­tal­hu­leu i Si­er­ra Ma­d­re, vid Gu­a­te­ma­las Stil­la­havs­kust. Här trä­na­de de 430 bli­van­de sol­da­ter­na i pa­ra­mi­li­tär tak­tik. Grup­pen fick kod­nam­net Bri­ga­de 2506 och skul­le fun­ge­ra som spjut­spets för den ku­bans­ka de­mo­kra­tis­ka mi­li­tä­ra front som ut­gjor­de den ny­bil­da­de oppositionen mot Castros dik­ta­tur.

CIA:s plan var en­kel: in­led ett an­grepp från Gu­a­te­ma­la och Ni­ca­ra­gua, land­sätt sol­da­ter­na i Gris­buk­ten (på Ku­bas syd­kust), över­man­na de ku­bans­ka styr­kor­na och stör­ta Castro och Che Gu­e­va­ra. USA:s pre­si­dent Dwight D. Ei­senho­wer kom på idén, men det var hans ef­ter­föl­ja­re John F. Ken­ne­dy som sat­te pla­nen i ver­ket i april 1961.

Den 13 april gav sig 1 500 ku­bans­ka Castro-­­mot­stån­da­re av från land med sik­tet in­ställt på Gris­buk­ten. Den 15 april, när de när­ma­de sig kus­ten, an­grep åt­ta bomb­plan av mo­dell B-26 ku­bans­ka flyg­plat­ser, och en dag se­na­re an­län­de in­va­sions­styr­kan till det kom­mu­nist­styr­da Ku­ba. De fem in­fan­te­ri­ba­tal­jo­ner­na och en en­het fall­skärms­sol­da­ter över­man­na­de en mi­lis­grupp som be­fann sig i när­he­ten. När Castro hör­de om in­va­sio­nen be­stäm­de han sig för att han själv vil­le le­da mot­at­tac­ken.

Trots att han ha­de gett tillå­tel­se till de in­le­dan­de bom­bat­tac­ker­na mot flyplat­ser­na, tve­ka­de JFK med att in­le­da ett full­ska­ligt an­grepp mot Ku­ba. Han var rädd att dra med sig Sov­jet i vad som skul­le kun­na bli ett nytt världs­krig. Ut­an stöd från ame­ri­kanskt flyg el­ler ma­ri­nen fick Bri­ga­de 2506 mö­ta den ku­bans­ka ar­méns och mi­li­sens ful­la styr­ka. De var tvung­na att ka­pi­tu­le­ra ef­ter ba­ra tre da­gar.

Ku­ba skic­kar till­ba­ka trup­per­na som CIA ha­de trä­nat till USA. In­va­sio­nen i Gris­buk­ten var en PR-ka­ta­strof för USA och för JFK:s pre­si­dent­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.