BRIT­TER­NAS VIETNAMKRIG

OPE­RA­TION MASTERDOM, VIETNAM, SEP­TEM­BER 1945–MARS 1946

Spioner & hemliga krig - - 10 SECRET MISSIONS OF WORLD WAR II HEMLIGA KRIG AV -

Tre de­cen­ni­er in­nan USA träd­de in i en av histo­ri­ens mest ka­ta­stro­fa­la kon­flik­ter, skic­ka­de Storbritannien trup­per till Vietnam för att be­käm­pa lan­dets kom­mu­nis­tis­ka oc­ku­pan­ter. Mind­re än två vec­kor ef­ter Na­zi­tysklands of­fi­ci­el­la ne­der­lag flög brit­ter­na si­na sol­da­ter till Vietnam för att ta emot de ja­pans­ka trup­per­na när de ka­pi­tu­le­ra­de. Fy­ra år ti­di­ga­re ha­de det ja­pans­ka kej­sar­dö­met in­va­de­rat In­do­ki­na (en fransk- kon­trol­le­rad re­gi­on be­stå­en­de av Vietnam, My­an­mar [Bur­ma], Thai­land, La­os och Kam­bod­ja). Ef­tersom Frankrike på­ver­ka­des myc­ket av den lång­va­ri­ga tys­ka oc­ku­pa­tio­nen gick brit­ter­na med på att hjäl­pa till med över­läm­ning­en. Lord Mount­bat­ten (ami­ral över South­­east Asia Com­mand) skul­le vi­da­re till Ho Chi Minh med sin ang­lo- in­dis­ka styr­ka och bil­da­de en al­li­e­rad kom­mis­sion som led­des av den brit­tis­ke ge­ne­ral­ma­jo­ren sir Douglas Gra­cey. Fö­ga över­ras­kan­de stöt­te de på en del pro­blem längs vägen.

Först och främst val­de Gra­cey att vän­ta med den of­fi­ci­el­la över­läm­ning­en tills To­kyo ha­de be­kräf­tat Ja­pans for­mel­la ka­pi­tu­la­tion. För­se­ning­en led­de till att de brit­tis­ka trup­per­na tving­a­des up­pe­hål­la sig i om­rå­det i fle­ra må­na­der istäl­let för ba­ra någ­ra vec­kor, en si­tu­a­tion som blev än­nu mer an­strängd av att kom­mu­nist­par­ti­et Vi­et Minh ha­de ta­git mak­ten och var i full färd med att för­vand­la Vietnam och res­ten av In­do­ki­na till ett blo­digt ka­os. Ja­pans­ka trup­per som ha­de ka­pi­tu­le­rat tving­a­des där­för ut­käm­pa de al­li­e­ra­des kamp för att åter­ta kon­trol­len i Sai­gon.

I mars 1946 lyc­ka­des Frankrike till sist ta till­ba­ka kon­trol­len över om­rå­det, och kort där­på drog sig de brit­tis­ka styr­kor­na ur.

Ja­pans­ka sol­da­ter över­läm­nar sig.

Ja­pans­ka sol­da­ter häl­sar de frans­ka trup­per­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.