BRIT­TER­NA STÖ­DER OMANS KRIG MOT REBELLERNA

DHOFAR-UP­P­RO­RET, OMAN, APRIL 1962–MARS 1976

Spioner & hemliga krig - - 10 SECRET MISSIONS OF WORLD WAR II HEMLIGA KRIG AV -

På 1970- ta­let var Oman myc­ket an­norlun­da mot i dag. Den lil­la na­tio­nen i Mellanöstern ha­de styrts av en lång rad en­väl­di­ga sul­ta­ner. Den sit­tan­de le­da­ren, sul­tan Said ibn Tai­mur, för­bjöd all tek­nisk ut­veck­ling och tving­a­de där­med na­tio­nen till eko­no­misk stag­na­tion.

Omans sul­ta­ner age­ra­de kanske som en­vålds­härs­ka­re (där sul­ta­nen ha­de all makt), men san­ning­en var att de egent­li­gen var un­der brit­tiskt sty­re. Trots den enor­ma fat­tig­do­men i många av lan­dets re­gi­o­ner, ha­de Oman sto­ra ol­je­re­sur­ser som ex­por­te­ra­des till Storbritannien. I ett land som be­stod av så många re­gi­o­ner led­de det­ta slags sty­re ofel­bart till slit­ning­ar i be­folk­ning­en, och till slut in­led­des ett upp­ror i ber­gom­rå­de­na i Dhofar.

Kom­mu­nist­grup­pen Dho­fars fri­gö­rel­se­front (DLF) bil­da­des 1962. De fö­re­språ­ka­de en öppen al­li­ans med Sau­dia­ra­bi­en, ett grann­land som Oman ha­de haft ett spänt för­hål­lan­de till un­der många år. Det var bör­jan på ett tio år långt upp­ror i om­rå­det, där DLF och sau­dia­ra­bis­ka ge­ril­lagrup­per an­grep brit­tiskäg­da ol­je­re­ser­ver. Snart fick DLF eko­no­miskt stöd och krigs­ma­te­ri­el från Syd­je­men och Kina, och bil­da­de istäl­let Po­pu­lar Front for the Li­be­ra­tion of the Oc­cu­pi­ed Ara­bi­an Gulf (PFLOAG). Nu hand­la­de in­te up­p­ro­ret om själv­sty­re läng­re; kon­flik­ten ha­de es­ka­le­rat och må­let var att gö­ra Oman till en kom­mu­nis­tisk stat. PFLOAG ha­de va­pen från Sov­jet och Kina, va­pen som var be­tyd­ligt mer avan­ce­ra­de än det krigs­ma­te­ri­el från and­ra världs­kri­get som sul­ta­nens armé (SAF) ha­de till sitt för­fo­gan­de. Storbritannien skic­ka­de flyg, sol­da­ter och ar­til­le­ri för att stöd­ja SAF, men rebellerna lyc­ka­des trots det stör­ta sul­ta­nen i april 1970.

Nu när sul­ta­nen var från­ta­gen mak­ten fruk­ta­de brit­ter­na att de skul­le för­dri­vas från om­rå­det, men det stod helt klart att en för­läng­ning av kri­get in­te var lös­ning­en på pro­ble­met. Den brit­tis­ka re­ge­ring­en skic­ka­de över ett an­tal SAS (Spe­ci­al Air Ser­vice)sol­da­ter och en grupp från Royal Engi­ne­ers (RE) som skul­le hjäl­pa till att mo­der­ni­se­ra och åter­upp­byg­ga lan­dets in­fra­struk­tur. Rebellerna er­bjöds am­ne­sti och SAF sat­tes in mot dem som fort­sat­ta stri­da. År 1975 ha­de Kina dra­git till­ba­ka sitt stöd till rebellerna, och ef­tersom Oman re­dan be­fann sig i en för­änd­rings­pro­cess kun­de de för­stärk­ta SAF- styr­kor­na till slut be­seg­ra rebellerna och sät­ta punkt för kon­flik­ten.

Sul­tan Qu­a­bus ibn Said in­spek­te­rar si­na trup­per.

Ef­ter sul­ta­nens fall spred Stor­­bri­tan­ni­en antikommunistisk propaganda över he­la Oman.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.