USA:s TIO ÅR BOMBREGN ÖVER LA­OS

IN­BÖR­DES­KRI­GET I LA­OS, NO­VEM­BER 1953–DE­CEM­BER 1975

Spioner & hemliga krig - - 10 SECRET MISSIONS OF WORLD WAR II HEMLIGA KRIG AV -

År 2016 res­te USA:s då­va­ran­de pre­si­dent Ba­rack Oba­ma till det lil­la lan­det La­os i Syd­osta­si­en. Det var ett be­ty­del­se­fulIt ögon­blick, in­te ba­ra för att Oba­ma var den förs­te sit­tan­de pre­si­den­ten som nå­gon­sin ha­de be­sökt lan­det, ut­an för att han ha­de ut­lo­vat 90 mil­jo­ner dol­lar till att av­lägs­na ode­to­ne­ra­de ame­ri­kans­ka bom­ber som fort­fa­ran­de låg på la­o­tisk mark. Men även om den 44:e ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten be­kla­ga­de den ope­ra­tion som näs­tan jäm­na­de lan­det med mar­ken 40 år ti­di­ga­re, var det många som la­de mär­ke till att han ald­rig of­fi­ci­ellt bad om ur­säkt.

För USA är La­os ett pin­samt be­vis på grund­löst makt­miss­bruk. Ett hem­ligt krig som in­te var sär­skilt hem­ligt när allt kom om­kring. Ame­ri­ka­ner­na gjor­de 580 344 bombrä­der över La­os och släpp­te 260 mil­jo­ner bom­ber, mot­sva­ran­de två mil­jo­ner ton spräng­me­del. För La­os be­folk­ning har de ame­ri­kans­ka rai­der­na ef­ter­läm­nat ett va­rigt ärr i land­ska­pet, och tio av lan­dets ar­ton pro­vin­ser är fort­fa­ran­de be­sud­la­de av ode­to­ne­ra­de bom­ber. Men var­för släpp­te ame­ri­kan­er­na åt­ta bom­ber i mi­nu­ten över Thai­lands och Bur­mas lil­la grann­land?

År 1961 ha­de La­os bli­vit cent­rum för ame­ri­kansk kom­mu­nist­be­käm­pan­de ut­ri­kes­po­li­tik. Det kal­la kri­get var i full gång och då­va­ran­de pre­si­dent Dwight D. Ei­senho­wer (och hans ef­ter­föl­ja­re John F. Ken­ne­dy) var an­ge­läg­na om att stop­pa so­ci­a­lis­mens snab­ba fram­marsch i Asi­en. När Ku­ba, som låg ba­ra knappt 15 mil från ame­ri­kansk mark, för­vand­la­des till en kom­mu­nis­tisk stat blev de ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ter­na be­kym­ra­de på all­var över den rö­da våg som de an­såg skölj­de över värl­den. Pat­het Lao, en kom­mu­nis­tisk po­li­tisk rö­rel­se som stöd­des av Nord­vi­et­nam, höll på att ta över mak­ten i La­os och CIA in­led­de där­för in­ten­siv trä­ning och upp­rust­ning av an­ti­kom­mu­nis­tis­ka styr­kor i re­gi­o­nen. Sam­ti­digt in­led­de ame­ri­kans­ka flyg­plan ett bombregn som skul­le dri­va bort Pat­het Lao från de nor­ra de­lar­na av lan­det och bort från Ho Chi Minh- le­den i sö­der.

In­nan kri­get var över och ame­ri­ka­ner­na drog sig ut ur lan­det ha­de ti­o­tu­sen­tals lao­ti­er dö­dats. Det upp­skat­tas att en ti­on­de­del av lan­dets be­folk­ning om­kom i det ame­ri­kans­ka bom­breg­net. Även om La­os ald­rig fick sam­ma upp­märk­sam­het i me­dia som de ame­ri­kans­ka ope­ra­tio­ner­na i Kam­bod­ja och Vietnam (hu­vud­sak­li­gen för att CIA tys­ta­de ner det som hän­de), bi­drog bom­bak­tio­nen till att hej­da sprid­ning­en av kom­mu­nis­men i öst.

En ame­ri­kansk he­li­kop­ter i La­os.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.