CIA BE­KÄM­PAR KINA I TIBET

CIA:S OPERATIONER I TIBET, 1952–1972

Spioner & hemliga krig - - 10 SECRET MISSIONS OF WORLD WAR II HEMLIGA KRIG AV -

Hit­tills har vi tit­tat på västs för­sök att stop­pa kom­mu­nis­mens fram­fart i La­os, Vietnam och om­rå­de­na där­om­kring. När USA bör­ja­de ut­fö­ra hem­li­ga operationer i bergs­om­rå­de­na i Tibet ställ­des lan­det emel­ler­tid mot en av värl­dens störs­ta och snab­bast väx­an­de kom­mu­nis­tis­ka na­tio­ner: Folk­re­pu­bli­ken Kina. År 1950 ha­de Kina för­hand­lat fram ett 17 punk­ter långt av­tal med 14:e Da­lai la­mas re­ge­ring. Av­ta­let be­kräf­ta­de Folk­re­pu­bli­kens själv­stän­dig­het och ga­ran­te­ra­de re­gi­o­nen ett visst själv­sty­re. Da­lai la­ma var emel­ler­tid en and­lig le­da­re med många an­häng­a­re, och när ti­be­ta­ner­na mot­sat­te sig ki­ne­ser­nas allt mer för­tryc­kan­de när­va­ro (den ti­be­tans­ka re­vo­lu­tio­nen) 1959, sva­ra­de Kina med kraft.

De ti­be­tans­ka rebellerna an­vän­de ge­ril­la­ tak­ti­ker mot Kina för att ta kon­troll över re­gi­o­nen, och USA såg sin chans till att bi­dra till en minsk­ning av Ki­nas allt större in­fly­tan­de i Asi­en. CIA fick i upp­drag att stöd­ja Tibet och släpp­te fall­skärm­styr­kor som skul­le hjäl­pa till med att trä­na upp de små och iso­le­ra­de re­bell­grup­per­na som stred mot Kina. CIA grun­da­de till och med ett hem­ligt träningsläger vid Camp Ha­le i Co­lo­ra­do och flög in ti­be­tans­ka re­bel­ler för att ge dem prak­tisk trä­ning. CIA Ti­be­tan Task For­ce stöt­ta­de rebellerna i bör­jan av 1970- ta­let och hjälp­te många av Ti­bets iso­le­ra­de re­bell­grup­per att bil­da en större, mer or­ga­ni­se­rad armé. Trots ett tio år långt sam­ar­be­te tving­a­des CIA stop­pa stö­det till Tibet när Ri­chard Nix­on be­sök­te Kina 1972, för att för­bätt­ra USA:s re­la­tion till Kina.

En ti­be­tansk re­bells em­blem.

Pre­si­dent Nix­on be­sö­ker Kina 1972.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.