USA:s SOMALISKA SKUGGKRIG

IN­BÖR­DES­KRI­GET I SOMALIA, JA­NU­A­RI 1991 – I DAG

Spioner & hemliga krig - - HEMLIGA KRIG AVSLÖJAS -

”AL-SHABAB HAR FÖR­BIND­ELSER MED AL-QAI­DA OCH HAR OR­SA­KAT STOR FÖRÖDELSE GE­NOM TER­RORAN­GREPP I SOMALIA UN­DER MÅNGA ÅR.”

Det är in­te så många av kon­flik­ter­na på lis­tan som ut­käm­pas än i dag, men USA:s hem­li­ga operationer i det af­ri­kans­ka lan­det Somalia på­går me­dan du lä­ser den här tex­ten. När pre­si­dent Ba­rack Oba­ma satt vid mak­ten trap­pa­des kon­flik­ten upp. Ame­ri­kanskträ­na­de sol­da­ter ut­för­de en rad hem­li­ga operationer och bomb­dåd som en del av det 26 år långa in­bör­des­kri­get i Somalia.

Men var­för i he­la fri­den vill USA läg­ga sig i ett in­bör­des­krig i ett av­läg­set af­ri­kanskt land? Till stor del av sam­ma or­sa­ker som som låg bakom oräk­ne­li­ga hem­li­ga operationer i Asi­en på 60- och 70-ta­len för att be­käm­pa kom­mu­nis­men.

I dag hand­lar det emel­ler­tid om en an­nan fi­en­de: sprid­ning­en av isla­misk ex­tre­mism på Afri­kas horn. Se­dan sla­get om Mo­ga­dishu 1993, då 18 ame­ri­kans­ka sol­da­ter dö­da­des, har den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en va­rit för­sik­tig med att skic­ka ut si­na eg­na trup­per i strid. Istäl­let ar­be­tar om­kring 300 sol­da­ter i Somalia och and­ra när­lig­gan­de län­der med att trä­na lo­ka­la sol­da­ter i tak­tik och för­se dem med krigs­ma­te­ri­el.

Vil­ket är de­ras mål? Att be­käm­pa det störs­ta isla­mis­ka ho­tet i re­gi­o­nen – Al-Shabab, en myc­ket ag­gres­siv ji­ha­dis­tisk fun­da­men­ta­list­grupp som ope­re­rar i Öst­af­ri­ka. Al- Shabab har för­bind­­elser med al- Qai­da och har or­sa­kat stor förödelse ge­nom ter­roran­grepp i Somalia un­der många år. De har bland an­nat för­sökt spränga ett pas­sa­ge­rar­plan. USA ut­för ock­så eg­na bom­ban­grepp mot grup­pen. Ett an­fall i mars 2016 ska ha dö­dat 150 ex­tre­mis­tis­ka sol­da­ter. I ju­ni 2016 in­for­me­ra­de Oba­ma kon­gres­sen om si­na pla­ner på att trap­pa upp kam­pen i den allt mer in­sta­bi­la re­gi­o­nen.

Al-Shabab-kri­ga­re. Sla­get i Mo­ga­dishu skild­ras i en boken (och den Oscar­vin­nan­de fil­men) Black Hawk Down.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.