FRANKRIKES AF­RI­KANS­KA KRIG

FRANSK-AF­RI­KANS­KA OPERATIONER, CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN, 1960–2016

Spioner & hemliga krig - - HEMLIGA KRIG AVSLÖJAS -

Frankrikes histo­ria i Afri­ka är lång och bit­ter. Från 1600-ta­let och fram till i dag har Frankrike va­rit ett av de län­der i värl­den som har haft flest ko­lo­ni­er där – från nord­li­gas­te Afri­ka till Glo­ri­eu­ses- öar­nas av­lägs­na strän­der. I mo­dern tid har Frankrikes ko­lo­niväl­de krympt och om­vand­lats till Frankrikes ut­o­meuro­pe­is­ka om­rå­den, fem obe­tyd­li­ga re­gi­o­ner och åt­ta ter­ri­to­ri­er som är of­fi­ci­ellt er­kän­da som fransk mark.

År 2013 led­de Ope­ra­tion Sang­a­ris till att Frankrike kri­ti­se­ra­des av and­ra eu­ro­pe­is­ka re­ge­ring­ar. En freds­be­va­ran­de styr­ka skul­le till­bringa en kort pe­ri­od i Cen­tral­af­ri­ka för att hjäl­pa de många re­gi­o­ner­na att los­sa det mus­limdo­mi­ne­ra­de grep­pet som ha­de ut­löst ett in­bör­des­krig mel­lan mus­li­mer och krist­na. Ope­ra­tio­nen va­ra­de i tre smärt­sam­ma år in­nan Frankrike drog till­ba­ka si­na sol­da­ter ur lan­det. Den­na in­blanding var emel­ler­tid in­te den förs­ta. Ope­ra­tion Sang­a­ris var fak­tiskt Frankrikes sjun­de mi­li­tä­ra intervention i den oro­li­ga Centralafrikanska republiken.

När lan­dets själv­stän­dig­het er­kän­des 1960 var det med hopp om att det skul­le in­le­da en pe­ri­od av själv­stän­dig­het och väl­stånd. I re­a­li­te­ten upp­stod ett va­ku­um där en bit­ter maktstrid väx­te fram. De föl­jan­de 40 åren var Frankrike in­blan­dat i he­la fem kup­per, varav en hjälp­te den självut­nämn­de kej­sa­ren Je­an- Bé­del Bo­kas­sa till mak­ten.

Bo­kas­sa var be­satt av kej­sa­re Na­po­le­on. Han led­de sitt land till kon­kurs och det sägs att han be­gick fruk­tans­vär­da över­grepp mot sitt eget folk. Frankrike stör­ta­de ho­nom 1979. Frankrikes hem­li­ga krig i hjär­tat av Afri­ka skul­le på­gå i fle­ra de­cen­ni­er.

Frans­ka sol­da­ter i Cen­tral­af­ri­ka un­der Ope­ra­tion Sang­a­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.