BRIT­TER­NA ÖVERTALAR USA ATT GÅ MED I AND­RA VÄRLDS­KRI­GET

BRITISH SECU­RI­TY COORDINATION, GLO­BALT, MAJ 1940–SEP­TEM­BER 1945

Spioner & hemliga krig - - HEMLIGA KRIG AVSLÖJAS -

År 1940 var Storbritannien åskå­da­re när Hit­lers krigs­ma­skin in­va­de­ra­de Frankrike och sprid­de sin na­zistre­gim över allt större de­lar av Eu­ro­pa. De upp­lev­de det som om Eng­els­ka ka­na­len blev sma­la­re för var­je dag. Storbritannien knoc­ka­des av blit­zen och Sov­je­tu­ni­o­nen ha­de för­kla­rat sig ne­utra­la. Nu var det ba­ra ba­ra en tids­frå­ga in­nan brit­ter­na skul­le va­ra tvung­na att ka­pi­tu­le­ra.

För pre­miär­mi­nis­ter Winston Chur­chill stod en sak smärt­samt klar: Storbritannien skul­le för­lo­ra kri­get och bli en ko­lo­ni un­der Tred­je ri­ket om de in­te på nå­got sätt kun­de över­ta­la USA att bli de­ras al­li­e­ra­de. Det här var långt in­nan USA och Storbritannien ha­de knu­tit de nä­ra band de har i dag. USA var en stor, iso­la­tio­nis­tisk na­tion som egent­li­gen var helt lik­gil­tig in­för de brit­tis­ka öar­na och in­te ha­de någ­ra pla­ner på att gå med i ett eu­ro­pe­iskt krig som såg ut att slu­ta med tysk se­ger. Kon­gres­sen ha­de in­te lust att för­stö­ra sin fort­fa­ran­de skö­ra eko­no­mi på än­nu ett världs­krig, och pre­si­dent Frank­lin D. Roo­se­velt ställ­de sig tvek­sam till att ge ef­ter för över­tal­nings­för­sö­ken så nä­ra det fö­re­stå­en­de pre­si­dent­va­let. USA var mer än nöj­da med att lu­ta sig till­ba­ka och lå­ta kri­get ha sin gil­la gång. Där­för gjor­de British Secu­ri­ty Coordination (BSO) upp en hem­lig plan som in­te skul­le sät­tas i ver­ket bakom fi­en­dens lin­jer i Tyskland el­ler Frankrike, ut­an på and­ra si­dan At­lan­ten, i USA. Med hjälp av den ka­na­den­sis­ke spi­o­nen (och in­spi­ra­tio­nen till verkliga värl­dens Ja­mes Bond) Wil­li­am Step­hen­son eta­ble­ra­des British Sec­ret In­tel­li­gence Ser­vice (SIS) BSO i New York. Ame­ri­ka­ner­na in­for­me­ra­des om ope­ra­tio­nen. Roo­se­velt vil­le kanske in­te ir­ri­te­ra kon­gres­sen, men han var starkt emot na­zis­men och gav CIA full­makt att stöt­ta ope­ra­tio­nen.

BSO fick sitt hu­vud­kon­tor vid Roc­ke­fel­ler Cen­ter och bör­ja­de spri­da hem­lig propaganda med hjälp av ame­ri­kans­ka tid­ning­ar och ra­di­o­sän­ding­ar ful­la av brit­tisk­vän­li­ga och tysk­fi­ent­li­ga bud­skap. Tan­ken var att ska­pa fruk­tan för Tred­je ri­ket och Tysklands snabbt väx­an­de al­li­ans med Ita­li­en och Ja­pan, så att ett slags di­plo­ma­tisk sam­hö­rig­het med Storbritannien väx­te fram. Ope­ra­tio­nen gjor­de J. Ed­gar Hoo­ver och FBI för­ar­ga­de ef­tersom BSO snart in­be­grep tu­sen­tals agen­ter som ma­ni­pu­le­ra­de folks ställ­nings­ta­gan­den. Vänd­punk­ten som till slut hjälp­te Storbritannien att få med sig USA i kri­get kom i oktober 1941, då ho­tet från en fö­re­sla­gen na­zisto­pe­ra­tion dök upp i Sy­da­me­ri­ka. En kar­ta vi­sa­de kon­ti­nen­ten in­de­lad i fem nya re­gi­o­ner och var så hot­full att Roo­se­velt an­vän­de den till att of­fent­ligt er­kän­na ho­tet om en na­zis­tisk oc­ku­pa­tion vid den ame­ri­kans­ka grän­sen mot Mex­i­ko. När Ja­pan an­föll Pearl Har­bor två må­na­der se­na­re var USA re­dan re­do att gå med i ett nytt världs­krig.

Step­hen­son ut­gjor­de BSO:s rygg­rad när de ha­de sin bas i Roc­ke­fel­ler Cen­ter i New York.

Sta­ty av Step­hen­son i Winni­peg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.