I KRIG MED BAGNOLD

I JA­NU­A­RI 1941 RE­KRY­TE­RA­DE BAGNOLD DE FÖRS­TA ÅT­TA MED­LEM­MAR­NA TILL DEN FRI­VIL­LI­GA PATRULLEN.

Spioner & hemliga krig - - HEMLIGA KRIG -

Vi­ce­kor­pral Stu­art Carr, som kal­la­des för ”Lofty” ef­tersom han var 1,95 cen­ti­me­ter lång, an­slöt sig till LRDG i ja­nu­a­ri 1941. Han var ti­di­ga­re en del av Staffordshires fri­vil­li­ga ka­val­le­ri som ha­de en bas i Pa­les­ti­na. Ralph Bagnold re­kry­te­ra­de ho­nom på grund av hans uni­ka ori­en­te­rings­för­må­ga. Den blott 20 år gam­le Carr blev en av LRDG:s bäs­ta na­vi­ga­tö­rer.

Trots att Ralph Bagnold var över­ord­nad of­fi­cer och gam­mal nog att va­ra Carrs far fann de två snabbt varand­ra. ”Ban­det mel­lan Bagnold och mig väx­te fram av sig själv, vi triv­des i varand­ras säll­skap”, minns Carr som nu är

94 år gam­mal och den sista le­van­de med­lem­men från den ur­sprung­li­ga Y-patrullen. ”Han gil­la­de att jag var så oer­fa­ren. En gång dis­ku­te­ra­de vi om na­vi­ga­tion var konst el­ler ve­ten­skap, och jag sa att det var kons­ten att gå vil­se på ett ve­ten­skap­ligt sätt. Det gil­la­de han.” Carr, som var upp­växt i väst­ra Eng­land, pre­cis som Bagnold, var en na­tur­be­gåv­ning när det gäll­de na­vi­ga­tion. Ti­digt på som­ma­ren 1941 kör­de han of­ta Bagnold från Kai­ro till sta­den Khar­ga (60 mil sö­der om Kai­ro) för att träf­fa lo­ka­la höv­ding­ar som vi­da­re­för­med­la­de in­for­ma­tion de ha­de fått från si­na stam­mar om fi­en­dens rö­rel­ser. ”Bagnold och jag dis­ku­te­ra­de myc­ket”, sä­ger Carr. ”Han sa att när man står in­för ett pro­blem bör man för­kas­ta de tre förs­ta lös­ning­ar­na man kom­mer på, och där­ef­ter bör­ja tän­ka på hur du ska lö­sa det. Or­sa­ken är att din fi­en­de ock­så kom­mer att lis­ta ut de tre förs­ta lös­ning­ar­na, men in­te den du kom­mer på ef­ter att nog­grant ha tänkt ige­nom sa­ken.”

Carr be­skri­ver Bagnold som ”mys­tisk” och be­rät­tar att hans aske­tis­ke be­fäl­ha­va­re lär­de ho­nom att tvät­ta sig med sand istäl­let för vat­ten ef­tersom sand lät­ta­re lö­ser upp fet­tet på hu­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.