RÉSISTANCES BORTGLÖMDA HJÄL­TAR

SAM­TI­DIGT SOM DE GAUL­LE SATT I SÄ­KER­HET I LON­DON PÅ AND­RA SI­DAN KA­NA­LEN KÄM­PA­DE DES­SA MODIGA PER­SO­NER PÅ FRANKRIKES GA­TOR MOT WAFFEN SS.

Spioner & hemliga krig - - HEMLIGA KRIG -

GUY MÔQUET

Môquet var en relativt okänd poj­ke som av­rät­ta­des en­dast 17 år gam­mal. Re­dan som barn var han ak­ti­vist och de­la­de ut flyg­blad med an­ti­fa­scis­tisk propaganda vid bi­o­gra­fer och på mark­na­der. Han ar­re­ste­ra­des i oktober 1940 och blev ett av hämn­doff­ren ef­ter mor­det på Karl Hotz.

VIR­GI­NIA HALL

Vir­gi­nia Hall ta­la­de fle­ra språk och där­med var den ame­ri­kans­ka kvin­nan ett na­tur­ligt val för Ré­sistan­ce. Hon bod­de i Frankrike när kri­get bör­ja­de, men miss­tänk­sam­ma tys­kar tving­a­de hen­ne att lämna lan­det 1942. Hon val­de dock att kom­ma till­ba­ka som spi­on för OSS.

BORIS VILDÉ

Vildé fö­des i St Pe­ters­burg, väx­te upp i Est­land och kom till Pa­ris 1934. När kri­get bröt ut an­slöt han sig till Ré­sistan­ce och an­vän­de si­na språk­kun­ska­per till att skri­va i den an­ti­fa­scis­tis­ka tid­ning­en Ré­sistan­ce. Hans grupp in­fil­tre­ra­des av Vichy­an­häng­a­re, och han ställ­des in­för en ar­ke­bu­se­rings­pa­trull feb­ru­a­ri 1942.

NANCY WAKE

Hon fick smek­nam­net ”den vi­ta mu­sen” ef­tersom hon ha­de för­må­gan att und­gå gri­pan­de. Wake hop­pa­de fall­skärm över Frankrike och blev bud­bä­ra­re och sa­botör för Ré­sistan­ce. Ryk­tet sä­ger att hon dö­da­de en SS-vakt med ba­ra hän­der­na. Hon blev se­na­re de al­li­e­ra­des mest de­ko­re­ra­de kvin­na i tjänst un­der he­la kri­get.

FRANZ DAHLEM

Dahlem var tysk ve­te­ran ef­ter förs­ta världs­kri­get och vig­de sitt liv åt kom­mu­nis­men ef­ter kri­get. Han flyd­de till Frankrike och lyf­te idén om att bil­da en all­män tysk front mot na­tio­nal­so­ci­a­lis­men. Han blev emel­ler­tid ar­re­ste­rad och skic­kad till Maut­hau­sens kon­cent­ra­tions­lä­ger där han satt un­der res­ten av kri­get.

ADRIANA SCRIABINA

Scriabina var med­grun­da­re av mot­stånds­rö­rel­sen Ar­mée jui­ve zio­nist. Hon ha­de fle­ra pseu­do­ny­mer, där­ibland Sa­rah Knut, och hon hjälp­te till att eta­ble­ra den ju­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen i Frankrike. Hon dö­da­des av mi­li­sen 1944 och till­de­la­des Cro­ix de gu­er­re och Mé­dail­le de la ré­sistan­ce postumt.

Scriabina var egent­li­gen rysk po­et, men flyd­de till väst och blev en­ga­ge­rad i den ju­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen.

Môquet minns vi främst för det käns­lo­sam­ma brev han skrev till sin fa­milj när han in­såg att han skul­le av­rät­tas.

Hall var känd un­der många oli­ka namn, bland an­nat ”den hal­tan­de kvin­nan” ef­tersom hon ha­de ett trä­ben.

Wake tro­na­de längst upp på Gesta­pos lis­ta över ef­ter­sök­ta per­so­ner. Hit­te­lö­nen var på fem mil­jo­ner franc.

Ling­vis­ten ha­de så stort in­fly­tan­de att han har fått äran av att ha in­fört or­det ”mot­stånd” i det est­länds­ka språ­ket.

Dahlem var med­lem av KPD ( Tysklands kom­mu­nist­par­ti) och lev­de i ex­il un­der kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.