MI­LI­SEN: ANTI-MOT­STÅND

DET FANNS DE SOM AN­VÄN­DE SI­NA VA­PEN TILL ATT STÖD­JA WE­HR­MACHT.

Spioner & hemliga krig - - DEN FRANSKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS MÖRKA HEMLIGHETER -

Mi­li­sen, Ser­vice d’ord­re le­gi­onnai­re, ha­de fun­nits se­dan den förs­ta in­va­sio­nen av Frankrike, men blev mer ra­di­kal 1943. Mi­lis­grup­pen led­des av Jo­seph Darnand som svor sin lo­ja­li­tet till Hit­ler när han ut­nämn­des till SS- Sturm­bann­fü­h­rer. År 1944 ha­de med­lem­san­ta­let ökat från 5 000 till 35 000 med­lem­mar, och al­la bistod Gesta­po i ar­be­tet med att spå­ra upp mot­stån­da­re. Grup­pen var känd för att va­ra obarmhärtig. De tog inga fång­ar, torterade dem som in­te gav upp och sköt till och med mot­stån­da­re som låg på sjukhus. Or­ga­ni­sa­tio­nen var en av fle­ra, men den var ab­so­lut störst. Det var spioner från mi­li­sen som hjälp­te till att ar­re­ste­ra Je­an Mou­lin och fle­ra and­ra agen­ter från SOE- god­kän­da nät­ver­ket Prosper, vars hög­kvar­ter var in­fil­tre­rat av Sicher­heits­di­enst (SD).

Mi­li­sen kom of­ta i kon­takt med Maquis. De först­nämn­da ha­de i re­gel över­ta­get ef­tersom de fick stöd från We­hr­macht. Maquis var dess­utom ett lätt mål för tys­kar­na, de ut­sat­tes för fle­ra mas­sak­rer ef­tersom de in­te räk­na­des som sol­da­ter och där­för in­te skyd­da­des av la­gen på sam­ma sätt som sol­da­ter. Mi­li­sen läm­na­des åt sitt öde när tys­kar­na drog sig till­ba­ka, och många flyd­de till Tyskland. De som stan­na­des straf­fa­des hårt ef­ter be­fri­el­sen.

”GRUP­PEN VAR KÄND FÖR ATT VA­RA OBARMHÄRTIG. DE TOG INGA FÅNG­AR, TORTERADE DEM SOM IN­TE GAV UPP OCH SKÖT TILL OCH MED MOT­STÅN­DA­RE SOM LÅG PÅ SJUKHUS.”

Med­lem­mar ur mi­li­sen bär stolt på brit­tis­ka Bre­noch Lee- En­fi­eld- ge­vär som de har lagt be­slag på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.