SOE OCH MOT­STÅNDS­RÖ­REL­SEN

SPI­O­NER­NA SOM SKIC­KA­DES FÖR ATT HJÄL­PA MOT­STÅNDS­RÖ­REL­SEN ”SAT­TE EU­RO­PA I BRAND”.

Spioner & hemliga krig - - DEN FRANSKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS MÖRKA HEMLIGHETER -

Mot­stånds­grup­per­na var nyc­keln till att sin­ka de tys­ka trup­per­na, och till slut bi­drog de till tys­kar­nas ne­der­lag i de oc­ku­pe­ra­de län­der­na un­der and­ra världs­kri­get. Brit­ter­nas or­ga­ni­sa­tion Bri­tain’s Spe­ci­al Ope­ra­tions Execu­ti­ve (SOE) fick i upp­drag att stöt­ta mot­stånds­rö­rel­sen i län­der som Po­len, Gre­kland, Bel­gi­en och Frankrike. Mel­lan 1941 och 1944 sat­tes om­kring 400 agen­ter in i Frankrike för att stöd­ja det frans­ka mot­stånds­ar­be­tet med att sa­bo­te­ra kraft­verk, vat­ten­kraft­verk och trans­port­nät­verk, och dess­utom ta emot för­sän­del­ser av oli­ka slag. Lyc­ka­de operationer, som till ex­em­pel Ope­ra­tion Jo­sep­hi­ne- B, be­vi­sa­de att små grup­per som slog till mot spe­ci­fi­ka sa­bo­ta­ge­mål var mer ef­fek­ti­va än bomb­ning­ar från luften.

Ef­ter en sa­bo­ta­geo­pe­ra­tion kun­de na­zis­ter­na re­a­ge­ra med re­pres­sa­li­er, till ex­em­pel av­rätt­ning­ar. För att und­vi­ka det bör­ja­de SOE med så kal­lat osyn­ligt sa­bo­tage, de läm­na­de inga be­vis ef­ter sig som vi­sa­de att ope­ra­tio­nen var ut­förd med vett och vil­ja. De kun­de till ex­em­pel skic­ka tåg till fel des­ti­na­tion ge­nom att med­ve­tet gö­ra fel med pap­pers­ar­be­tet istäl­let för att spränga tågräls.

År 1945 sa­de ge­ne­ral Ei­senho­wer: ”Mot­stånds­­rö­rel­sens sa­bo­tage av fi­ent­lig tåg­tra­fik, an­grep­­p­en mot tys­ka kon­vo­jer och den stän­digt ökan­de be­last­ning­en på tys­ka SS över he­la det oc­ku­pe­ra­de Eu­ro­pa spe­la­de en vik­tig roll för vår över­lägs­na och slut­gil­ti­ga se­ger.”

Ne­dan: SEO grun­da­des of­fi­ci­ellt den 22 juli 1940 av na­tio­na­le­ko­no­men Hugh Dal­ton un­der Winston Chur­chill. Om­kring 11 pro­cent av mot­stånds­käm­par­na i Frankrike var kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.