AND­RA EU­RO­PE­IS­KA MOT­STÅNDS­RÖ­REL­SER

RÉ­SISTAN­CE ÄR DEN KANSKE MEST KÄN­DA MOT­STÅNDS­RÖ­REL­SEN, MEN NA­ZIS­TER­NA BEKÄMPADES ÄVEN I AND­RA DE­LAR AV EU­RO­PA.

Spioner & hemliga krig - - DEN FRANSKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS MÖRKA HEMLIGHETER -

DEN UN­DER­JOR­DIS­KA RÖ­REL­SEN I PO­LEN

Po­len var en av de na­tio­ner som fick ta emot mest stryk un­der kri­get. Den pols­ka hu­vud­sta­den Wars­za­wa ut­gjor­de cent­rum för den pols­ka mot­stånds­rö­rel­sen som ock­så var Eu­ro­pas störs­ta och led­des av modiga pat­ri­o­ter. Här fanns ett helt par­la­ment i det för­dol­da, samt hem­vär­net som out­trött­ligt be­käm­pa­de bå­de na­zis­ter och sov­je­tis­ka över­her­rar.

Hö­ger: Det pols­ka mot­stånds­ar­be­tet kul­mi­ne­ra­de i ett tap­pert upp­ror i Wars­za­wa som led­de till att tys­kar­nas ställ­ning för­sva­ga­des be­tyd­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.