BELGISK MOTSTÅNDSKAMP

Spioner & hemliga krig - - DEN FRANSKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS MÖRKA HEMLIGHETER -

Även Frankrikes gran­ne ha­de en egen mot­stånds­rö­rel­se. Or­ga­ni­sa­tio­nens bas låg i Ar­den­ner­na och rap­por­te­ra­de regelbundet till de al­li­e­ra­de för att hjäl­pa dem att öka träff­sä­ker­he­ten un­der bom­ban­grepp i Eu­ro­pa. För­u­tom un­der­rät­tel­se­tjäns­ten fanns även be­väp­na­de en­he­ter i Bel­gi­en, bland and­ra Le­gi­on Bel­ge, Ar­mée Secrè­te och Grou­pe G, som al­la bi­drog till att ska­pa ett nät­verk av so­litt ci­vilt mot­stånd.

Ne­dan: En belgisk sjuk­vår­da­re tar hand om en brit­tisk soldat som har ska­dat sig på fär­den ge­nom Eu­ro­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.