ANT­HRO­POIDS SOL­DA­TER

TVÅ SOL­DA­TER FRÅN DEN FRIA TJEC­KO­SLO­VA­KIS­KA AR­MÉN TRÄ­NA­DES FÖR ATT DÖ­DA OCH VAR BE­RED­DA ATT OFF­RA SI­NA LIV. DE FICK HJÄLP AV MOT­STÅNDS­AR­BE­TA­RE SOM STÖT­TA­DE OPE­RA­TION ANT­HRO­POID.

Spioner & hemliga krig - - MORDET PÅ HITLERS BÖDEL -

JAROSLAV SUSTR

Sustr var kap­ten i FCA och ha­de störst an­svar för agen­ter­nas trä­ning in­för ope­ra­tio­nen. Han följ­de ock­så med dem om­bord på planet som släpp­te ner dem över protektoratet Böh­men och Mä­h­ren.

JO­ZEF GABCIK

Gabcik var en fö­re det­ta låssmed från Slo­va­ki­en, och det var han som skul­le skju­ta Heydrich. Det bil­li­ga ma­sking­e­vä­ret lås­te sig när Gabcik be­fann sig ba­ra någ­ra me­ter från Re­in­hard Heydrichs öpp­na Mer­ce­des.

JAN KU­BIŠ

Ku­biš kom från en lant­bru­kar­fa­milj. Det var han som kas­ta­de gra­na­ten som gav Heydrich så sto­ra ska­dor att han dog. Ku­biš var stabs­ser­geant för FCA och flyd­de från Tjec­ko­slo­va­ki­en. Vå­ren 1940 stred han mot tys­kar­na i Frankrike.

JO­SEF VAL­CIK

Val­cik föddes i Zlin-re­gi­o­nen i Mä­h­ren. Han var med i ett av FCA:s ra­di­o­team och släpp­tes över Böh­men och Mä­h­ren för att eta­ble­ra ra­di­o­kom­mu­ni­ka­tion med Lon­don. Val­cik ingick i ope­ra­tion Ant­hro­poid och sig­na­le­ra­de med en spe­gel när Heydrichs Mer­ce­des när­ma­de sig.

ADOLF OPALKA

Opalka föddes nä­ra den ös­ter­ri­kisk-un­gers­ka grän­sen. Han hop­pa­de fall­skärm över Böh­men och Mä­h­ren som le­da­re för grup­pen Out Distan­ce, men de släpp­tes ner på fel plats och ut­rust­ning­en för­svann. Opalka åk­te istäl­let till Prag och hjälp­te till med Ope­ra­tion Ant­hro­poid.

KA­REL CUR­DA

Cur­da för­råd­de de öv­ri­ga med­lem­mar­na i Ope­ra­tion Ant­hro­poid. Na­zis­ter­na be­ta­la­de ho­nom blods­peng­ar för in­for­ma­tio­nen som led­de till de and­ra sol­da­ter­nas död. Ef­ter kri­get be­fanns han skyl­dig till lands­för­rä­de­ri och häng­des den 29 april 1947.

Ovan: Jo­sef Val­cik be­gick sjäv­mord i kryp­tan un­der Sankt Ky­ril­los och Met­ho­di­os kyr­ka.

Ovan: Opalka så­ra­des all­var­ligt av gra­nat­split­ter och be­gick själv­mord i kryp­tan un­der Sankt Ky­ril­los och Met­ho­di­os kyr­ka.

Ovan: Kap­ten Jaroslav Sustr kän­de till om­rå­det där Ant­hro­poid- agenterna skul­le hop­pa ut i fall­skärm, men det tä­ta snö­fal­let gjor­de det svårt att ori­en­te­ra sig.

Ovan: Jan Ku­biš dog i skott­loss­ning­en vid Sankt Ky­ril­los och Met­ho­di­os kyr­ka den 18 ju­ni 1942.

Ovan: När han till­frå­ga­des var­för han för­råd­de si­na medsol­da­ter sva­ra­de Ka­rel Cur­da: ”Jag tror att ni ha­de gjort sam­ma sak för en mil­jon mark.”

Ovan: Stabs­ser­geant Jo­zef Gabcik dog i kryp­tan un­der Sankt Ky­ril­los och Met­ho­di­os kyr­ka. Tys­kar­na ja­ga­de ho­nom sko­nings­löst ef­ter mor­det på Heydrich.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.