OPSEORLATTAIUON

EN ÖV­NING I IN­FILT­RA­TION.

Spioner & hemliga krig - - DE TOG TJUREN VID HORNEN -

År 1958 fick De­ta­ch­ment A i upp­gift att tes­ta sä­ker­he­ten vid en British Ar­my of the Rhi­ne (BAOR)-en­het. De skul­le försöka in­fil­tre­ra hu­vud­kvar­te­ret till­hö­ran­de en bri­gad som var un­der ut­vär­de­ring. Team Två val­des ut. Uppdraget gick ut på att hop­pa fall­skärm och se­dan kon­tak­ta en ”ge­ril­lastyr­ka” på mar­ken.

Tea­met flög från Ber­lin och hop­pa­de nat­te­tid. Land­nings­plat­sen låg två mil från brit­ter­nas lä­ger i Väst­tyskland. Två SAS-sol­da­ter som spe­la­de ge­ril­la­sol­da­ter möt­te dem och led­de dem ge­nom mör­ket till en lada där de kun­de för­be­re­da sig.

Näs­ta natt flyt­ta­de de sig när­ma­re. De gick i fem mi­nu­ter in­nan de stan­na­de för att lyss­na ef­ter fi­en­den. Sak­ta men sä­kert när­ma­de de sig läg­ret. Tea­met stu­de­ra­de läg­ret från oli­ka ob­ser­va­tions­punk­ter för att kart­läg­ga nyc­kel­punk­ter. Kväl­len där­på gav sig hal­va styr­kan av för att in­fil­tre­ra må­let me­dan de öv­ri­ga höll ett öga på dem.

När de ha­de kom­mit för­bi vak­ter­na när­ma­de sig två män be­fäl­ha­va­rens tält och lyss­na­de. Över­ty­gad om att han sov kröp en man in un­der tält­du­ken. Där in­ne la­de han ett vi­sit­kort vid si­dan av be­fäl­ha­va­rens hu­vud­kud­de och bac­ka­de för­sik­tigt ut.

Un­der ti­den pla­ce­ra­des små ladd­ning­ar med spräng­äm­nen in­till kommunikations- och ope­ra­tions­cen­tra­len. Ladd­ning­ar­na spräng­des på gi­ven sig­nal och gjor­de att män­nen obe­märkt kun­de dra sig till­ba­ka. De rör­de sig snabbt i sick­sack för att lu­ra even­tu­el­la för­föl­ja­re och hit­ta­de en plats att slå lä­ger på för nat­ten.

Da­gen där­på kal­la­des tea­met in för ett sam­tal. ”Ni gav oss nå­got av en chock i går kväll”, er­kän­de en tyd­ligt ge­ne­rad be­fäl­ha­va­re. Han la­de vi­sit­kor­tet på bor­det så att or­den ”DU ÄR DÖD” syn­tes tyd­ligt. Ef­ter ett mun­tert sam­tal om läg­rets sä­ker­het gav sig tea­met av. Man kan nog ut­gå från att kri­ti­ken be­fäl­ha­va­ren fick från si­na över­ord­na­de in­te var li­ka mun­ter.

Ser­geant Ruhland och ”Z” hål­ler fö­re­drag om ett slags spräng­äm­ne som är lämp­ligt till att öpp­na kas­sa­skåp el­ler för­stö­ra mo­to­rer och trans­for­ma­to­rer. (Foto: HD Hal­ter­man)

Ovan: Kap­ten Klys ge­ne­re­rar ström me­dan ser­geant Web­ber skic­kar ett med­de­lan­de un­der en ty­pisk öv­ning ute i na­tu­ren. De­ras ID-mär­ken är från 10. SFG i Bad Tölz. (Foto: Adam Klys)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.