SOSMLOIHLVDEEMATTL IG

I FREDS­TID AN­SÅGS SOL­DA­TER MED LÅG SJÄLVDISCIPLIN VA­RA OLÄMPLIGA. I KRIG BLEV DE DÖ­DA­DE.

Spioner & hemliga krig - - SPECIALSTYRKAN I BERLIN -

Fö­re­ställ dig att du pro­me­ne­rar längs en ga­ta i Ber­lin. Det är vin­ter och du hutt­rar i den kal­la nor­dan­vin­den. Det är sent och du har gått i fle­ra tim­mar sam­ti­digt som du har kon­trol­le­rat att ing­en för­föl­jer dig. Du har in­te sett nå­got ovan­ligt och det är ba­ra någ­ra mi­nu­ter kvar tills du ska över­läm­na för­pack­ning­en med smug­gel­gods. Du är stres­sad och hjär­tat ru­sar. En bil stan­nar pre­cis bakom dig. Två män sti­ger ur bi­len och bör­jar gå mot dig. Bi­len kör för­bi och fort­sät­ter runt ett gat­hörn, i sam­ma rikt­ning som du var på väg mot. Läng­re fram ser du fle­ra män. Bi­len står par­ke­rad pre­cis runt hörnet. Vad gör du nu?

Spe­ci­al­styr­kan i Ber­lin sök­te ef­ter på­hit­ti­ga, modiga män med språkun­ska­per, tak­tis­ka och tekniska fär­dig­he­ter och sär­de­les god fy­sisk form. Varen­da en av dem var vil­lig att job­ba mitt bland fi­en­dens led, of­ta i ci­vi­la klä­der. De viss­te att om de togs till fånga skul­le de san­no­likt bli dö­da­de.

Den om­ständ­li­ga ut­vals­pro­ces­sen sä­ker­ställ­de att var­je man ha­de för­må­gan att hål­la hu­vu­det kallt un­der press. Vil­je­styr­ka, an­pass­nings­för­må­ga och upp­fin­nings­ri­ke­dom var vik­tigt. Sol­da­ter­na i spe­ci­al­styr­kan var tvung­na att kun­na sam­ar­be­ta, sam­ti­digt mås­te de va­ra till­räck­ligt själv­stän­di­ga för att kun­na job­ba själ­va un­der svå­ra för­hål­lan­den un­der läng­re pe­ri­o­der.

Upp­drag som att skju­ta ner ett flyg­plan el­ler kid­nap­pa en fånge ger ome­del­ba­ra re­sul­tat, men krä­ver hög pre­ci­sions­grad. Upp­dra­gen du får som hem­lig soldat ger in­te all­tid li­ka snab­ba re­sul­tat och krä­ver där­för of­ta en hög­re grad av mo­ti­va­tion.

Tim­me ef­ter tim­me av vän­tan­de, var­vat med en och an­nan hän­del­se som gör dig full­stän­digt liv­rädd, är fullt nor­malt un­der den här ty­pen av upp­drag.

Ett li­tet miss­tag kan kos­ta dig li­vet. Ba­ra trä­ning, in­stink­ter, att hål­la hu­vu­det kallt och li­te tur gör att du över­le­ver. Det finns ing­et fa­cit för si­tu­a­tio­nen som be­skrevs i in­led­ning­en. Gör ba­ra det bäs­ta du kan.

En B727 kon­trol­le­ras in­för en öv­ning på Te­gels flyg­plats i Ber­lin. Skid­trä­ning var bra för kropp och själ. Det var dess­utom ett skäl till att kom­ma bort från stres­sen i Ber­lin. Väns­ter: Sol­da­ter föl­jer ef­ter ”den mör­ka man­nen” i Ber­lins tun­nel­ba­na....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.