UT­FORS­KA GLOMAR

Spioner & hemliga krig - - KALLA KRIGET UNDER VATTENYTAN -

Det upp­skat­tas ha kostat om­kring 500 mil­jo­ner ame­ri­kans­ka dol­lar att byg­ga Glomar Explorer. Skep­pet väg­de 36 000 ton, var 188 me­ter långt och ha­de ett 35 me­ter högt torn om­bord. De sex mo­to­rer­na le­ve­re­ra­de till­sam­mans 12 000 häst­kraf­ter, och skep­pets max­fart var 10 knop. På re­san över Stil­la ha­vet ha­de Glomar en be­sätt­ning på 178 man, in­räk­nat CIA-agenterna. Skep­pet var an­pas­sat för sitt upp­drag och lastrum­met, som kal­la­des för moon­pool, var till­räck­ligt stort för att rym­ma ubå­ten när den ha­de bär­gats från havsbotten, 5 000 me­ter un­der vat­ten­y­tan. Dess­utom ha­de Glomar Explorer kyl­rum­ska­pa­ci­tet för så många som 100 lik, och den var de­sig­nad för att lig­ga sta­bilt i vatt­net un­der bärg­nings­pro­ces­sen. Klon som skul­le lyf­ta ubå­ten var i prak­ti­ken li­ka­dan som dem man an­vän­der när man för­sö­ker lyf­ta upp ett mju­kis­djur på ti­vo­li.

LASTRUM­MET

Lastrum­met kal­la­des för ”moon­pool”. Det var 61 me­ter långt och 20 me­ter brett och skul­le rym­ma he­la ubå­ten när den väl var bär­gad.

LYFTKRANEN

Lyftkranen var 64 me­ter hög och kun­de lyf­ta 800 ton ut­an nå­gon risk för att den skul­le bö­jas.

MY DARLING CLEMENTINE

Klon som skul­le lyf­ta ubå­ten fick smek­nam­net Clementine. Den väg­de 2 170 ton. Klons två stål­bjäl­kar var 54,5 me­ter långa och 9,5 me­ter bre­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.