UPPSATTA PÅ DÖDSLISTAN

Spioner & hemliga krig - - ISRAELS VREDE -

AB­DEL WAEL ZWAI­TER

Sköts 12 gång­er när han kom till­ba­ka till sin lä­gen­het i Rom den 16 oktober 1972. Zwai­ter var det förs­ta off­ret för Ope­ra­tion Guds vre­de. Han var PLO:s re­pre­sen­tant i Ita­li­en.

DR MAH­MOUD HAMSHARI

PLO:s re­pre­sen­tant i Frankrike ska­da­des i en ex­plo­sion den 8 de­cem­ber 1972 ef­ter att agen­ter pla­ce­rat en bomb i te­le­fo­nen han på hans kon­tor. Han dog av ska­dor­na någ­ra vec­kor se­na­re.

HUS­SE­IN AL BASHIR

Fa­ta­hs re­pre­sen­tant på Cy­pern miss­tänk­tes va­ra med­lem i grup­pen Svart sep­tem­ber. Al Bashir var från Jor­da­ni­en och dö­da­des den 24 ja­nu­a­ri 1973 när en bomb ex­plo­de­ra­de på hans ho­tell­rum i Ni­ko­sia.

DR BASIL AL-KUBAISI

Lä­ka­ren dö­da­des i Pa­ris den 6 april 1973 av två at­ten­tats­män. Al-Kubaisi job­ba­de som ju­ri­dik­pro­fes­sor vid det ame­ri­kans­ka uni­ver­si­te­tet i Beirut och hjälp­te tro­li­gen Svart sep­tem­ber med lo­gisti­ken.

MUHAMMAD YOUS­SEF AL-NAJJAR

Sköts till­sam­mans med sin fru och en gran­ne den 9 april 1973 un­der Ope­ra­tion Ung­do­mens vår när en­he­ten var i Beirut. Yous­sef al-Najjar var ope­ra­tiv le­da­re för Svart sep­tem­ber.

ZAIAD MUCHASI

Muchasi ha­de er­satt Hus­se­in Al Bashir som Svart sep­tem­bers man på Cy­pern, men dö­da­des i en ex­plo­sion när han kläd­de av sig på sitt ho­tell­rum i Aten den 11 april 1973.

KA­MAL AD­WAN

Ad­wan var Fa­tah-ve­te­ran och sköts i sin lä­gen­het när fle­ra med­lem­mer av hans fa­milj var på plats, bland an­nat hans son som för­ne­kar att hans far var in­blan­dad i Mün­chen-mas­sa­kern.

MO­HAM­MAD BOUDIA

Boudia var känd som play­boy och som en mäs­ta­re på för­kläd­na­der. Till slut spå­ra­des han upp i Pa­ris där han dö­da­des av en bil­bomb på väg ut ur sin flick­väns lä­gen­het den 28 ju­ni 1973.

AH­MED BOUCHIK­HI, MAROCKANSK KYPARE

Den 21 juli 1973 trod­de Mos­sads agen­ter att de ha­de hit­tat Sa­la­meh i Lil­le­ham­mer i Nor­ge och han sköts ner. Agenterna ha­de dock ta­git fel på per­son. De­ras of­fer var en oskyl­dig marockansk kypare.

ALI HAS­SAN SA­LA­MEH

Sa­la­meh hit­ta­des till slut i Beirut och dö­da­des av en bil­bomb den 22 ja­nu­a­ri 1979. Hans fy­ra liv­vak­ter och fy­ra oskyl­di­ga för­bi­pas­se­ran­de dog ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.