SÅ FEJKAR MAN EN FILM

Spioner & hemliga krig - - SPECIALUPPDRAG -

Om man ska star­ta ett film­pro­duk­tions­bo­lag krävs peng­ar och de rät­ta kon­tak­ter­na. Men­dez ha­de bäg­ge de­lar­na. När han kom till LA i bör­jan av ja­nu­a­ri ha­de han John Cham­bers om­bord och 10 000 dol­lar i fic­kan. På fy­ra da­gar grun­da­de han Stu­dio Six Pro­duc­tions. Cham­bers ring­de än­nu en kon­takt, ma­ke­up-ar­tis­ten Ro­bert Si­dell. Han vil­le ut­se ho­nom till pro­du­cent om Iran skul­le få för sig att ringa till kon­to­ret för att kon­trol­le­ra pro­jek­tets tro­vär­dig­het.

Näs­ta steg var ma­nu­set. En sci­ence fic­tion-film med mel­la­nöstern­stäm­ning var det han vil­le ha, och Cham­bers ha­de ny­li­gen fått en så­dan film pre­sen­te­rad för sig: Lord Of Light, ba­se­rad på en bok av Ro­ger Ze­lazny. Det som gjor­de sa­ken än­nu bätt­re var att pro­jek­tet ha­de kom­mit än­da till skis­sta­di­et med teck­ning­ar gjor­da av den le­ge­na­da­ris­ka se­ri­e­teck­na­ren Jack Kir­by. Men­dez tog med sig skis­ser­na som en del av sin pro­jekt­port­följ. Allt de be­höv­de nu var en ti­tel. Cham­bers kom på nam­net Ar­go och Men­dez de­sig­na­de lo­gon och fil­maf­fi­schen. Se­dan sat­te de in helsi­des­an­non­ser i Va­ri­e­ty och The Hol­ly­wood Re­por­ter. Cham­bers ska­pa­de skri­ve­ri­er om fil­men i en dub­bel­bluff där han låt­sa­des som om han helst in­te vil­le se sitt namn i tryck. In­tres­set var över­väl­di­gan­de stort och folk bör­ja­de fak­tiskt skic­ka in film­ma­nus. De fick till och med ett från Ste­ven Spiel­berg! De ha­de sålt in fil­men i Hol­ly­wood, nu åter­stod ba­ra att säl­ja in den i Iran.

Ne­dan: Fil­maf­fisch ska­pad av CIA som en del av täck­histo­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.