JOHN MCPHEE

Spioner & hemliga krig - - JAKTEN PÅ USAMA BIN LADIN -

För­u­tom att han ti­di­ga­re har va­rit bå­de skog­vak­ta­re och till­hört grö­na bask­rar­na är John ”Sh­rek” McPhee ve­te­ran i USA:s ab­so­lu­ta eli­ten­het: 1:st Spe­ci­al For­ces Ope­ra­tio­nal De­ta­ch­ment-Del­ta, mer känd som Del­ta For­ce. McPhee ingick i en li­ten Del­ta-en­het som tog sig upp i To­ra Bo­ra-ber­gen i de­cem­ber 2001 för att hit­ta Usama bin La­din.

Vad var din upp­gift i To­ra Bo­ra?

”Jag skul­le hit­ta, oskad­lig­gö­ra och dö­da bin La­din.”

Hur var kva­li­te­ten på den lo­ka­la af­ghans­ka mi­li­sen som CIA re­kry­te­ra­de för att stri­da till­sam­mans med er?

”De var för­fär­li­ga. De var in­ef­fek­ti­va och sak­na­de kamp­vil­ja, men det var vår en­da möj­lig­het vid till­fäl­let. Vi var tvung­na att ta det vi ha­de.”

”DET TOG TIO MÄN TIO DA­GAR ATT GÖ­RA SAM­MA SAK SOM RYSSARNA IN­TE LYC­KATS MED PÅ TIO ÅR.”

Tror du att re­strik­tio­ner­na ni fick av Pen­ta­gon mins­ka­de era chan­ser att dö­da bin La­din?

”Jag tror in­te att me­to­den som Rums­f­eld och Bush ha­de i åtan­ke för att dö­da bin La­din var en ac­cep­ta­bel risk att ta för Pen­ta­gon. Ge­ne­ra­ler­na vid Pen­ta­gon var ovil­li­ga att ta ris­ker och sak­na­de vil­jan att ge­nom­fö­ra ope­ra­tio­nen, och att in­vol­ve­ra Dell Dai­ley [JSOC: s be­fäl].”

Om du ha­de fått möj­lig­het att ope­re­ra själv, ut­an mi­li­sen och med re­sur­ser att stänga bergs­pas­sen mot Pa­kis­tan – skul­le din en­he­ten ha kun­nat fånga och dö­da ho­nom?

”Ja, vi kun­de ha ta­git ho­nom, men miss­lyc­ka­des på grund av vå­ra över­ord­na­de. Det tog tio män tio da­gar att gö­ra sam­ma sak som ryssarna in­te lyc­kats med på tio år. Vi kun­de ha dö­dat Usama bin La­din un­der kri­gets förs­ta dag.”

Ne­dan: USA var in­vol­ve­ra­de i luftan­grep­pen på To­ra Bo­ra sent 2001.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.