EN MAN MED MÅNGA CHE­FER

Spioner & hemliga krig - - FRITZ JOUBERT DUQUESNE SIDNEY REILLY -

JA­PAN

I ja­nu­a­ri 1904 slog sig Reil­ly ihop med den ki­ne­sis­ke in­gen­jö­ren Ho Li­ang Shung och snirk­la­de sig in i den rysk­kon­trol­le­ra­de ham­nen Port Art­hur i Man­chu­ri­et.

Som dub­bel­agent för bå­de Ja­pan och Stor­bri­tan­ni­en kun­de Reil­ly hjäl­pa till att stjä­la för­svars­pla­nen och le­ve­ra den till sin ar­bets­gi­va­ren i ös­ter. Den ja­pans­ka ma­ri­nen kun­de där­ef­ter ut­fö­ra ett lyc­kat an­grepp.

STORBRITANNIEN

Mel­lan 1919 och 1920 skic­ka­de brit­tisk un­der­rät­tel­se­tjänst Reil­ly till söd­ra Ryss­land för att få tag på in­for­ma­tion om svar­ta­havs­kus­ten. Storbritannien för­be­red­de sig in­för freds­kon­fe­ren­sen i Pa­ris och Reil­ly upp­träd­de som han­dels­de­le­gat. På så vis över­va­ka­de han ak­ti­vi­te­ter­na hos kän­da bol­sje­vik­grup­per på om­rå­det och även and­ra be­ty­dan­de grup­per som var in­tres­se­ra­de av re­gi­o­nen.

RYSS­LAND

Un­der sitt kor­ta up­pe­håll i Ryss­land, me­dan han fort­fa­ran­de var an­ställd av brit­tisk un­der­rät­tel­se­tjänst, bör­ja­de Reil­ly att fri­lan­sa för ryssarna vid si­dan av sitt egent­li­ga upp­drag. Han för­för­de den rys­ka ma­rin­mi­nis­terns as­si­stents fru och upp­täck­te att en tysk fab­ri­kör var ute ef­ter ett kon­trakt för att få för­nya den rys­ka flot­tan. Reil­ly lyc­ka­des kvickt få tag i hans pla­ner fö­re ryssarna.

USA

När han bod­de i New York 1914 ska Reil­ly ha upp­täckt en tysk plan på att sa­bo­te­ra ame­ri­kans­ka fa­bri­ker un­der förs­ta världs­kri­get. USA för­sök­te stöt­ta de al­li­e­ra­de styr­kor­na vid den här ti­den, så Reil­lys in­sats för att stop­pa tys­kar­na gjor­de ho­nom po­pu­lär hos bå­de brit­ter och ame­ri­ka­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.