WAL­SING­HAMS SPIONINNOVATIONER

Spioner & hemliga krig - - SIR FRANCIS WALSINGHAM -

SPIONSKOLAN

När han lev­de i ex­il tilläg­na­de sig Wal­sing­ham många fär­dig­he­ter som var vik­ti­ga för en pro­te­stant som vil­le kun­na kom­mu­ni­ce­ra med and­ra i det ka­tols­ka Eu­ro­pa. Me­to­der­na för­med­la­des vi­da­re till de agen­ter han se­na­re an­ställ­de och kom­mu­ni­ce­ra­de med i osyn­ligt bläck (till­ver­kat av mjölk och ci­tronsaft) och ko­der som göm­des i lönn­fic­kor i klä­der­na.

ETT ENORMT NÄT­VERK

Wal­sing­ham in­såg be­ty­del­sen av vak­sam­ma ögon och öron, och föt­ter­na på jor­den. När på­ven de­kla­re­ra­de att Elisabet I var en fi­en­de till den gam­la tros­upp­fatt­ning­en, var ett så­dant nät­verk helt av­gö­ran­de för att av­slö­ja al­la pla­ner på att få bort hen­ne från tro­nen. År 1582 be­stod Wal­sing­hams enor­ma nät­verk en­ligt ryk­tet av över 500 agen­ter stra­te­giskt pla­ce­ra­de på oli­ka plat­ser på kon­ti­nen­ten. De för­såg ho­nom stän­digt med vik­tig in­for­ma­tion.

TORTYRENS MAKT

Tor­tyr var ing­et nytt för Tu­dor- eran. Wal­sing­ham drevs av en brin­nan­de öns­kan att av­lägs­na all ka­tolsk ak­ti­vi­tet i Eng­land och ha­de inga be­tänk­lig­he­ter när det gäll­de blo­di­ga me­to­der för att få den in­for­ma­tion han be­höv­de från folk han an­kla­ga­de för att va­ra ka­tols­ka spioner. Wal­sing­ham var myc­ket lo­jal mot sin drott­ning och han gjor­de vad som kräv­des för att skyd­da hen­nes su­ve­rä­ni­tet.

PROPAGANDAMASKINEN

Bön­der­na ut­gjor­de en stor del av Eng­lands be­folk­ning på 1500-ta­let och de var fort­fa­ran­de relativt okun­ni­ga i att lä­sa och skri­va. Där­för an­vän­de sig Wal­sing­ham av agen­ter som var välin­te­gre­ra­de i det­ta sam­hälls­skikt (bå­de i Eng­land och på kon­ti­nen­ten) som pro­vo­ka­tö­rer. Des­sa män och kvin­nor pra­ta­de varmt om Elisabet bland folk och spred sam­ti­digt fruk­tan för att de skul­le ham­na i sam­ma si­tu­a­tion som när Ma­ria I re­ge­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.