PHILBYS VÄNSKAP MED GRAHAM GREENE

Spioner & hemliga krig - - FRITZ JOUBERT DUQUESNE HAROLD ”KIM” PHILBY -

Det fak­tum att en av den brit­tis­ke för­fat­ta­ren Graham Gree­nes mest be­röm­da ro­man, Den tred­je man­nen, har sam­ma namn som Philbys tvi­vel­ak­ti­ga spi­onkar­riär är mer än en till­fäl­lig­het.

De två möt­tes un­der and­ra världs­kri­get när Phil­by re­kry­te­ra­de Greene till den brit­tis­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten. De fann ge­nast to­nen. Philbys obe­svä­ra­de dub­bel­spel fa­sci­ne­ra­de Greene, och Gree­nes för­akt för in­fly­tel­ses­ri­ka män ha­de en lik­nan­de in­ver­kan på Phil­by.

Det är fort­fa­ran­de oklart om Greene nå­gon­sin fullt ut för­stod att hans vän var dub­be­la­gent, men Greene ha­de inga pro­blem med att för­sva­ra ho­nom of­fent­ligt när Phil­by hop­pa­de av 1963. De två fort­sat­te att hål­la kon­takt tills Phil­by dog 1988.

Greene fort­sat­te sin vänskap med Phil­by ef­ter att han av­slö­ja­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.