CAMBRIDGE FI­VE

DEN BE­RYK­TA­DE SPIONRINGEN BE­STOD AV PHIL­BY OCH …

Spioner & hemliga krig - - FRITZ JOUBERT DUQUESNE HAROLD ”KIM” PHILBY -

DO­NALD DUART MACLEAN

Han för­kun­na­de öp­pet att han till­hör­de väns­tern på uni­ver­si­te­tet, så det dröj­de in­te länge för­rän rysk un­der­rät­tel­se­tjänst er­bjöd ho­nom en kar­riär som spi­on för kom­mu­nis­mens sak. Maclean låt­sa­des va­ra an­häng­a­re av so­ci­a­lis­men och fick an­ställ­ning vid Ci­vil Ser­vice och job­ba­de på am­bas­sa­den i Pa­ris och Washing­ton in­nan av­slö­ja­des och flyd­de till Moskva.

ANT­HO­NY BLUNT

Ant­ho­ny Blunt var en le­dan­de brit­tisk konst­histo­ri­ker som ti­di­ga­re ha­de dub­bats till rid­da­re, men han var ock­så med­lem av spionringen Cambridge Fi­ve. När han er­kän­de si­na hand­ling­ar i ut­byte mot im­mu­ni­tet från den brit­tis­ka re­ge­ring­en 1964 fram­kom det att Blunt skic­ka­de in­for­ma­tion till Sov­jet me­dan han job­ba­de som agent för MI5.

GUY BUR­GESS

Bur­gess ha­de kod­nam­net ”Hicks” bland spi­onring­ens med­lem­mar. Han var un­der­rät­tel­se­­of­fi­cer sam­ti­digt som han job­ba­de bå­de med ra­dio och som of­fi­ci­ell tjäns­te­man vid ut­ri­kes­de­par­te­men­tet. Bur­gess var känd för sin char­me­ran­de och över­ty­gan­de per­son­lig­het, vil­ket hans över­ord­na­de i Sov­jet såg som en för­del när det gäll­de att re­kry­te­ra nya för­må­gor. Han var tvung­en att fly till­sam­mans med Maclean ef­ter Ve­no­na-pro­jek­tet.

JOHN CAIRNCROSS

Den brit­tis­ke ci­viltjäns­te­man­nen och un­der­rät­tel­se­a­gen­ten som var spi­onring­ens mys­tis­ka fem­te med­lem spe­las av Alan Leech i fil­men The Imi­ta­tion Ga­me. Han var med i tea­met som knäckte Enigma-ko­den och för­såg Sov­jet med nyc­ke­lin­for­ma­tion i form av kryp­te­ra­de med­de­lan­den som han smugg­la­de i byx­or­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.