NA­ZIS­TER­NAS SVEK MOT RYSS­LAND

Spioner & hemliga krig - - RICHARD SORGE -

Den 18 de­cem­ber 1940 här­ja­de na­zis­ter­na i Eu­ro­pa och la­de kon­ti­nen­ten un­der sig med en omätt­lig blod­törst. Storbritannien över­va­ka­de det he­la från and­ra si­dan ka­na­len som ver­ka­de bli allt sma­la­re för var­je dag som gick, och ob­ser­ve­ra­de att Stal­ins mäk­ti­ga Sov­je­tu­ni­on lu­ta­de sig pas­sivt till­ba­ka me­dan de tys­ka sol­da­ter­na mar­sche­ra­de fram. Den här ödes­dig­ra kväl­len mot slu­tet av 1940 vän­de Hit­ler sin upp­märk­sam­het mot na­tio­nen han ha­de in­gått Mo­lo­tov–Rib­bentrop-pak­ten med (även känd som Hit­ler–Sta­lin-pak­ten) ett år ti­di­ga­re. Var­för be­stäm­de sig fü­h­rern plöts­ligt för att an­gri­pa en al­li­e­rad så att Tysklands krig­fö­ring delades upp i två fron­ter?

För Hit­ler var Sov­je­tu­ni­o­nen bå­de ett hot mot Tysklands vi­sion om na­tio­nal­so­ci­a­lism och en gro­grund för oli­ka ra­ser, sär­skilt för det folk­slag han ha­ta­de mest: ju­dar­na. Där­för skrev han un­der di­rek­tiv 21, även kal­lat Ope­ra­tion Bar­ba­ros­sa, och be­ord­ra­de he­la 134 full­ta­li­ga di­vi­sio­ner (och yt­ter­li­ga­re 73 som stod re­do bakom front­lin­jen) att gå till an­fall. Hit­ler vil­le in­te ba­ra be­seg­ra Sov­jet – han vil­le utrota kom­mu­nis­ter­na, ju­dar­na och and­ra oöns­ka­de folk­grup­per. Han gick till och med så långt att han pla­ce­ra­de ut ”Ein­satzgrup­pen”, kring­re­san­de döds­skva­dro­ner som ha­de som en­da upp­gift att dö­da.

Tys­ka sol­da­ter vid den rys­ka grän­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.