AME­RI­KA­NER­NA SOM FÖR­RÅD­DE SITT LAND

MA­KAR­NA RO­SEN­BERG VAR BA­RA NÅG­RA AV DUBBELAGENTERNA …

Spioner & hemliga krig - - JULIUS OCH ETHEL ROSENBERG -

ALDRICH AMES

Ames var son till en CIA-of­fi­cer, hem­lig agent och an­sva­ra­de för kon­traspi­o­ner­na i CIA:s Sov­jet-di­vi­sion. Ames ha­de dra­git på sig en väx­an­de skuld, och från 1983 bör­ja­de han säl­ja namn på and­ra dub­belspi­o­ner till ryssarna. Ames fick 4,6 mil­jo­ner dol­lar av KGB in­nan han ar­re­ste­ra­des 1994. Som hämnd för­råd­de han minst 36 agen­ter varav minst 10 av­rät­ta­des, och han av­slö­ja­de hund­ra­tals operationer.

KLAUS FUCHS

Fuchs var tysk­född, ut­bil­dad fy­si­ker och stod för många av be­räk­ning­ar­na kring Man­hat­tan­pro­jek­tets förs­ta kärn­va­pen. Se­na­re var han med om att ut­veck­la vä­te­bom­bens förs­ta mo­del­ler. Han var emel­ler­tid även över­ty­gad kom­mu­nist och av­slö­ja­de många kärn­va­pen­hem­lig­he­ter för Sov­je­tu­ni­o­nen (ge­nom Sor­ges spi­onring) in­nan han greps 1950.

RO­BERT HANSSEN

Har dömts till 15 livs­­tids­do­mar i ett högsä­ker­hets­fäng­el­se i Flo­ri­da där han fort­fa­ran­de sit­ter. Ro­bert Hanssen är en av de fli­ti­gas­te ame­ri­kans­ka spi­o­ner­na som har job­bat för Sov­je­tu­ni­o­nen och den rys­ka fe­de­ra­tio­nen. I över 20 år be­ta­la­des Hanssen 1,4 mil­jo­ner dol­lar, och han av­slö­ja­de ota­li­ga CIA- och FBI-agen­ter som ock­så job­ba­de för KGB.

JOHN WAL­KER

John Ant­ho­ny Wal­ker Jr ha­de en hög be­fäls­po­si­tion in­om ma­ri­nen och var kom­mu­ni­ka­tions­spe­ci­a­list. På 1970- och 80-ta­len de­chiff­re­ra­de han hund­ra­tals ko­da­de med­de­lan­den från ma­ri­nen åt Sov­jet mot be­tal­ning. Wal­ker grun­da­de dess­utom sin egen spi­onring be­stå­en­de av and­ra ma­ri­nof­fi­ce­ra­re och fa­mil­je­med­lem­mar, där­ibland sin egen son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.