MCCARTHY-ERANS SPIONER

Spioner & hemliga krig - - JULIUS OCH ETHEL ROSENBERG -

I bör­jan av 1950-ta­let lyc­ka­des en man spri­da skräck, miss­tänk­sam­het och pa­ra­noia i ett helt land. Min­net av kri­get var fort­fa­ran­de färskt hos det ame­ri­kans­ka folket när se­na­tor Jo­seph McCarthy höll ett tal i Whe­e­ling i West Vir­gi­nia. I ta­let för­kla­ra­de han att han kän­de till 205 med­lem­mar ur kom­mu­nist­par­ti­et som job­ba­de för det ame­ri­kans­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet. Det­ta led­de till en po­li­tisk häx­jakt ut­an mot­styc­ke, och när ma­kar­na Ro­sen­berg upp­täck­tes fick de ett långt sträng­a­re straff än vad de an­nars skul­le ha fått.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.