”THE DUKES” MÅNGA AN­SIK­TEN

Spioner & hemliga krig - - FRITZ DUQUESNE -

RYMNINGEN FRÅN BELLEVUE

År 1919 ar­re­ste­ra­des och an­kla­ga­des Du­ques­ne för mord. Me­ning­en var att han skul­le skic­kas till Storbritannien. På äk­ta Du­ques­ne-vis låt­sa­des han va­ra för­la­mad i he­la två år och ham­na­de där­för på fäng­sels­av­del­ning­en på Bellevue Hospi­tal. Ba­ra ett par da­gar in­nan han skul­le ut­läm­nas kläd­de Du­ques­ne ut sig till kvin­na, tog sig ut ge­nom cell­gall­ret och klätt­ra­de över sjuk­hus­mu­ren.

FRE­DE­RICK FRE­DE­RICKS

I bör­jan av förs­ta världs­kri­get skic­ka­de den tys­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten Du­ques­ne till Bra­si­li­en un­der nam­net Fre­de­rick Fre­de­ricks, bi­o­log med ett stort in­te­res­se för gum­miplan­tor­na i Ama­zo­nas. Bo­ern påstod sig ha sänkt 22 skepp från Royal Na­vy med hjälp av bom­ber som såg ut som bo­ta­nis­ka pro­ver.

MA­JOR CRAVEN

Ef­ter en kort tur ut­om­lands 1926 åter­vän­de Du­ques­ne till USA som ma­jor

Frank de Trafford Craven. Han fick jobb vid Film Boo­king Of­fi­ces of Ame­ri­ca, ett film­pro­duk­tions­bo­lag i Hol­ly­wood som äg­des av JFK:s far, Jo­seph P. Ken­ne­dy. The Du­ke flyt­ta­de till och med till­ba­ka till New York för att hjäl­pa till att pro­mo­ta Ken­ne­dys fil­mer. Till slut hit­ta­de myn­dig­he­ter­na ho­nom, men då var hans för­bry­tel­ser från kri­get pre­skri­be­ra­de, så han slapp åtal.

KAPTEIN CLAU­DE STOUGHTON

Strax ef­ter det död­li­ga uppdraget i Sy­da­me­ri­ka ska­pa­de Du­ques­ne ett nytt ali­as: kap­ten Clau­de Stoughton från Wes­tern Austra­li­an Light Hor­se-re­ge­men­tet. Som den mo­di­ge Stoughton bör­ja­de Du­ques­ne tjä­na peng­ar sam­ti­digt som han skaf­fa­de sig för­bin­del­ser då han res­te runt på universitet och råd­hus i USA och troll­band folk med si­na spän­nan­de histo­ri­er från kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.