KOLTORPED

1864

Spioner & hemliga krig - - SPIONUTRUSTNING GENOM TIDERNA -

Kol­tor­pe­den an­vän­des av syd­sta­ter­na un­der det ame­ri­kans­ka in­bör­des­kri­get och be­stod av en klump med gju­tet järn som såg ut som en kol­bit. Hål­rum­met fyll­des med en bland­ning av spräng­äm­nen och kol­damm. Kol­tor­pe­den la­des se­dan bland ko­let om­bord på fi­en­dens ång­skepp och ex­plo­de­ra­de när den släng­des in i den sto­ra ång­pan­nan. Re­sul­ta­tet blev att ma­ski­nen för­stör­des. Brit­tis­ka agen­ter an­vän­de ett lik­nan­de va­pen mot na­zis­ter­na un­der and­ra världs­kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.