OSYN­LIGT BLÄCK

1770-ta­let

Spioner & hemliga krig - - SPIONUTRUSTNING GENOM TIDERNA -

Un­der fri­hets­kri­get kom­mu­ni­ce­ra­de rebellerna med hjälp av ett osyn­ligt bläck som Ge­or­ge Washing­ton kal­la­de för ”the sym­pat­he­tic stain”. Me­to­den kräv­de en ke­misk för­e­ning som kun­de an­vän­das som bläck, och en an­nan som kun­de syn­lig­gö­ra med­de­lan­det. Det osyn­li­ga bläc­ket till­ver­ka­des av dr Ja­mes Jay som an­vän­de det för att skic­ka mi­li­tär in­for­ma­tion från Lon­don till USA. Van­ligt­vis skrev han den topp­hem­li­ga in­for­ma­tio­nen längst ner i ett kort, vän­ligt brev till sin bror, John Jay, som var en av Washing­tons re­vo­lu­tio­nä­ra pat­ri­o­ter. Se­na­re för­såg Ja­mes bå­de Washing­ton och Si­las De­a­ne (en re­vo­lu­tio­när agent som job­ba­de från Frankrike) med sto­ra mäng­der bläck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.