Värl­dens spioner

CIA och MI6 är ba­ra två av värl­dens många un­der­rät­tel­se­or­ga­ni­sa­tio­ner.

Spioner & hemliga krig - - INNEHÅLL -

Från Af­gha­nis­tan till Zim­babwe – de flesta län­der har sin egen un­der­rät­tel­se­tjänst. Des­sa or­ga­ni­sa­tio­ner, som sam­lar in och ana­ly­se­rar in­for­ma­tion och dess­utom ut­för operationer un­der fö­re­vänd­ning att skyd­da sitt land, har de se­nas­te de­cen­ni­er­na grad­vis fått en allt star­ka­re po­si­tion på många håll.

Många un­der­rät­tel­se­or­ga­ni­sa­tio­ner grun­da­des i köl­vatt­net av and­ra världs­kri­get, en pe­ri­od då många na­tio­ner läm­na­de det brit­tis­ka im­pe­ri­et och be­ho­vet av att in­sam­la och till­go­do­gö­ra sig in­for­ma­tion öka­de i takt med kal­la kri­gets upp­trapp­ning. By­rå­er­na vil­le kun­na på­ver­ka och stör­ta and­ra län­der sam­ti­digt som de var del­ak­ti­ga i pla­ne­ring­en av mi­li­tä­ra stra­te­gi­er och för­stärk­ning­en av den na­tio­nel­la sä­ker­he­ten. Och de har in­te ba­ra an­vänt sig av spi­o­ne­ri, av­lyss­ning och kryp­to­a­na­ly­ser – de har även an­vänt tvek­sam­ma­re me­to­der. At­ten­tat har in­te va­rit ovan­li­ga.

I det här ka­pit­let kan du lä­sa om åt­ta av de mest fruk­ta­de by­rå­er­na som till­sam­mans med CIA och MI6 ut­gör un­der­rät­tel­se­vä­sen­dets själ­va rygg­rad. Många ser dem som själ­va eli­ten, men lis­tan är på ing­et sätt full­stän­dig. Ku­bas Direc­ción de In­te­li­gen­cia har till ex­em­pel om­kring 15 000 an­ställ­da och or­ga­ni­sa­tio­nen ha­de ti­di­ga­re star­ka band till Sov­jets KGB ef­tersom den gär­na vil­le stöd­ja väns­ter­o­ri­en­te­ra­de rö­rel­ser. Sam­ti­dig är Nord­ko­re­as stat­li­ga sä­ker­hets­de­par­te­ment en av värl­dens mest il­la­sin­na­de po­lis­styr­kor. Av­hop­pa­re har dock häv­dat att de­par­te­men­tet ba­ra är en täck­man­tel för and­ra sä­ker­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner.

Bort­sett från att de med all rätt är fruk­ta­de av många, har des­sa or­ga­ni­sa­tio­ner själv­klart även be­gått miss­tag mel­lan fram­gång­ar­na. Det finns be­vis för att agen­ter ibland sam­lar in in­for­ma­tion från sin egen be­folk­ning, så du kan in­te kän­na dig allt för sä­ker. Kanske har nå­gon ögo­nen på dig just nu!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.