Hem­li­ga krig av­slö­jas

Från den CIA-stöd­da in­va­sio­nen av re­vo­lu­tio­nens Ku­ba till brit­ter­nas plan att få med sig USA i and­ra världs­kri­get – här får du de ocen­su­re­ra­de ver­sio­ner­na av histo­ri­ens hem­li­gas­te kon­flik­ter.

Spioner & hemliga krig - - INNEHÅLL -

Världs­hi­sto­ri­en har fått upp­le­va många krig. Bå­de in­bör­des­krig som har sli­tit sön­der na­tio­ner in­i­från, län­der som har oc­ku­pe­rats av styr­kor ut­i­från och krig som har drab­bat he­la värl­den. För var­je krig som ut­käm­pas öp­pet finns det krig som ut­käm­pas li­ka out­trött­ligt i det för­dol­da. Krig som äger rum i bak­grun­den av and­ra krig nämns säl­lan i histo­rie­böc­ker­na – kon­flik­ter och slag där na­tio­ner drab­bar sam­man med varand­ra i det tys­ta, el­ler där en re­ge­ring i hem­lig­het stö­der den ena si­dan i ett fjär­ran in­bör­des­krig.

På de föl­jan­de si­dor­na kan du lä­sa om ame­ri­ka­ner­nas lång­va­ri­ga en­ga­ge­mang i in­bör­des­kri­get i La­os, fle­ra år in­nan Vi­et­nam­kri­get skul­le dra in dem i än­nu en kon­flikt i Syd­ös­ta­si­en. Du kan dy­ka ner i Stor­bri­tan­ni­ens hem­li­ga stra­te­gi för att få med sig USA i and­ra världs­kri­get i syf­te att stop­pa Hit­lers tred­je ri­ke. Du kan ock­så lä­sa om hur USA:s för­re pre­si­dent Ba­rack Oba­ma fi­nan­si­e­ra­de fle­ra års del­ta­gan­de i So­ma­li­as allt våld­sam­ma­re in­bör­des­krig.

Ge­nom histo­ri­en har det ut­förts mäng­der av hem­li­ga operationer. Vi har gått ige­nom do­ku­men­ten för att ge dig de­tal­jer­na om någ­ra av de mest över­ras­kan­de och choc­ke­ran­de hem­li­ga krig som nå­gon­sin har ut­spe­lats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.