Sir Fran­cis Wal­sing­ham

En av Elisabet I:s vik­ti­gas­te med­ar­be­ta­re, sir Fran­cis Wal­sing­ham, blev det mo­der­na spi­o­ne­ri­ets fader tack va­re en ar­se­nal av hem­li­ga me­to­der.

Spioner & hemliga krig - - INNEHÅLL -

Som al­la nyc­kel­per­so­ner på me­del­ti­den och i ti­dig mo­dern tid, de­fi­ni­e­ra­des sir Fran­cis Wal­sing­ham av det sam­hälls­skikt han till­hör­de. Det var en era då po­li­tik och re­li­gi­on var tätt för­knip­pa­de, då krig mel­lan de eu­ro­pe­is­ka län­der­na hand­la­de li­ka myc­ket om ide­o­lo­gi som om att skaf­fa ma­te­ri­el­la vär­den. Eng­land åter­föd­des som ett pro­te­stan­tiskt kung­a­dö­me och gjor­de sig av med gam­mal tro till för­del för en ny värld där kung­ens be­fall­ning­ar var ab­so­lu­ta, näst ef­ter Gud. Wal­sing­ham föddes 1532 och väx­te upp un­der en tid då Hen­rik VIII:s in­fly­tan­de blev allt mind­re.

Men när kung­ens en­da son och ef­ter­föl­ja­re Ed­vard VI dog 1553 ef­ter en kort tid på tro­nen tog hans ka­tols­ka sys­ter Ma­ria över. Pro­te­stan­ter och ka­to­li­ker ha­de tving­ats le­va i öm­tå­lig ba­lans ef­ter Hen­rik VIII:s re­for­ma­tion 1536. Ka­to­li­ker­na ha­de trängts un­dan, men un­der Ma­ri­as hår­da regim tving­a­des Eng­land till­ba­ka till ka­to­li­cis­men. Pro­te­stan­ter­na bör­ja­de fly från Ma­ri­as ef­fek­ti­va ut­rens­ning, och Wal­sing­ham tving­a­des le­va i ex­il i Schweiz.

Un­der de föl­jan­de fem åren bör­ja­de Wal­sing­ham byg­ga upp ett nät­verk av kon­tak­ter i Eu­ro­pa. Kon­ti­nen­ten delades mel­lan gam­mal och ny tro, vil­ket Wal­sing­ham ut­nytt­ja­de för att ska­pa nyc­ke­lal­li­an­ser med eu­ro­pe­is­ka pro­te­stan­ter och en stark sam­hö­rig­het med and­ra eng­els­män som lev­de i ex­il. När Ma­ria I dog barn­lös 1558 åter­vän­de Wal­sing­ham en­tu­si­as­tiskt till eng­elsk mark. Ka­to­li­cis­men ha­de bli­vit sy­no­nym med för­föl­jel­se, och han var fast be­slu­ten att hjäl­pa sitt land att bli av med den bör­dan en gång för al­la.

När Ma­ri­as halv­sys­ter Elisabet nu till­träd­de tro­nen ha­de Eng­land en pro­te­stan­tisk drott­ning som re­ge­ra­de över ett land som ha­de tving­ats över­gå till ka­to­li­cis­men. Den unga drott­ning­en blev snart mål­tav­la för at­ten­tats­män som vil­le stör­ta hen­ne från tro­nen och er­sät­ta hen­ne med sys­kon­bar­net Ma­ria I av Skott­land (Ma­ria Stu­art). Till en bör­jan över­va­ka­de Wil­li­am Ce­cil (se­na­re lord Burghley) un­der­rät­tel­se­ar­be­tet, men ef­ter hand som pla­ner­na blev mer om­fat­tan­de och svå­ra­re att av­slö­ja vän­de sig Elisabet till man­nen som ut­gör ar­ke­ty­pen för mäs­ter­spi­o­nen: Wal­sing­ham.

1559 blev Wal­sing­ham med­lem av drott­ning Eli­za­bet­hs förs­ta par­la­ment sam­ti­digt som han ar­be­ta­de för att för­e­na na­tio­nen i köl­vatt­net ef­ter Ma­ria I:s re­ge­rings­tid. Han gjor­de vad han kun­de för att stöt­ta hu­ge­not­ter­na i Eu­ro­pa

FÖDD: 1532 DÖD: 1590 för Wal­sing­hams me­to­der spi­o­ne­ri mo­der­ni­se­ra­de un­der­rät­tel­se­ar­be­tet och vi­sa­de hur ef­fek­tivt det kan va­ra med ko­der, nät­verk och propaganda.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.