Hej. Det här kan ver­ka li­te stelt.

Språktidningen - - Tips! - TEXT:

Om du vill häl­sa så fun­kar ett i de fles­ta fall.

Men vil­ket tec­ken ska föl­ja he­jet?

Att hit­ta rätt ton i språket är knepigt. Det går in­te ens att skri­va ett li­tet hej ut­an att fun­de­ra på hur det kom­mer att upp­fat­tas av mot­ta­ga­ren.

Hej är i dag den van­li­gas­te häls­nings­fra­sen i svenskt skrift­språk. Svensk­ta­lan­de har he­jat åt­minsto­ne se­dan 1500-ta­let. Men vil­ket skil­je­tec­ken som ska föl­ja or­det får of­ta skri­ben­ter att klia sig i hu­vu­det.

i hös­tas tog ti­di­ga­re stats‍ mi­nistern Fred­rik Re­in­feldt‍ kli­vet ut på Fa­ce­book. Ama­tör‍‍ mäs­sig och trå­kig var om­dö­met‍ från pr-kon­sul­ter om de­but‍ me­ning­en: ”Hej och väl­kom­men till min Fa­ce­book­si­da.” På af­fi­scher in­för va­let 2010 bjöd Fred­rik Re­in­feldt in väl­jar­na till di­a­log: ”Hej. Kan jag ringa dig imor­gon?”

Den som föl­jer ho­nom på Fa­ce­book upp­täc­ker snart att Fred­rik Re­in­feldt in­te ströss­lar med ut­rops­teck­nen. Det skil­je­tec­ken som do­mi­ne­rar hans in­lägg är punkt. Det gör att han upp­fat­tas som kor­rekt men for­mell: Hej. Det är va­let för den som vill häl­sa ut­an att fram­stå som upp­slup­pen el­ler tje­nis med si­na lä­sa­re.

Ett Hej! med ut­rops­tec­ken kan fram­stå som hur­tigt. Det sig­na­le­rar in­te alls sam­ma di­stans som punk­ten. Att in­le­da ett brev el­ler ett mejl med Hej! är in­for­mellt, ut­an att för den skull va­ra olämp­ligt att an­vän­da ut­an­för den eg­na be­kant­skaps­kret­sen.

När det gäl­ler att väl­ja skil­je­tec­ken ef­ter sitt Hej är det klo­kast att lå­ta sam­man­hang­et av­gö­ra. Hej! Du har vun­nit på lot­to! fun­ge­rar bätt­re än Hej! Ty­värr rå­ka­de jag bac­ka in i din bil i mor­se! Utrops­teck­net kan sig­na­le­ra att nå­got ovän­tat in­träf­fat, men det kan upp­fat­tas som okäns­ligt av nå­gon som nyss fått ve­ta att näs­ta re­sa med bi­len går till verk­sta­den.

På se­na­re tid har ett kom­ma‍ tec­ken ef­ter he­jet bör­jat eta- ble­ra sig, som ett slags kom­pro­mis­sal­ter­na­tiv till punkt och ut­rops­tec­ken: Hej, hur är lä­get? Här ham­nar to­nen i häls­nings­fra­sen nå­gon­stans mitt emel­lan ut­rops­teck­nets in­for­ma­li­tet och punk­tens all­vars­tyngd.

Den som an­vän­der Hej med kom­ma­tec­ken i ett brev bör bör­ja på ny rad. Och kom­mat ska föl­jas av li­ten bok­stav:

Hej, synd att det in­te var du som vann på lot­to i hel­gen.

Den som skri­ver Hej med ut‍ rops­tec­ken el­ler punkt ef­ter, kan an­ting­en fort­sät­ta på sam­ma rad el­ler bör­ja på en ny. Det se­na­re al­ter­na­ti­vet är van­li­gast i tra­di­tio­nel­la brev.

Om va­let mel­lan ut­rops‍ tec­ken, punkt och kom­ma blir för svårt, går det att run­da pro­ble­met ge­nom‍att skri­va Hej ut­an nå­got‍ef­ter‍föl­jan­de skil­je­tec­ken. Här är det ock­så bra att bör­ja på ny rad, men helst med stor bok­stav ef­ter häls­ning­en:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.