Tec­ken. Ak­tu­ellt om språk.

Språktidningen - - Intro -

En rad upp­märk­sam­ma­de stu­di­er har vi­sat på att två- el­ler fler­språ­ki­ga in­di‍ vi­der har bätt­re ar­bets­min­ne, im­puls­kon­troll och fo­ku­se­rings­för­må­ga än en­språ­ki­ga. Des­sa för‍må­gor bru­kar räk­nas till vå­ra exe‍

ku­ti­va funk­tio­ner.

Men nu väx­er kri­ti­ken mot des­sa rön. Bland an­nat ska ef­fek­ter­na på ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner ha över­dri­vits ge­nom pub­li­ka­tions­bi­as, allt­så att re­sul­tat som in­te gett öns­kat ut­fall läggs i by­rå­lå­dan, me­dan öns­ka­de re­sul­tat når ve­ten­skaps­sam­häl­let och all­män‍ he­ten. Ny­li­gen pub­li­ce­ra­de fors­ka­re vid Åbo Aka­de­mi en me­taa­na­lys av 152 stu­di­er av två­språ­ki­gas ex­e­ku­ti­va funk­tio­ner, vil­ket är den mest am­bi­tiö­sa forsk­nings‍ ge­nom­gång­en hit­tills på om­rå­det. Ef­ter att ha kom­pen­se­rat för pub­li­ka­tions‍ bi­as åter­stod inga av ori­gi­nal‍stu­di­er­nas ef­fek­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.