Det går bra att klip­pa och klist­ra!

Språktidningen - - Intro -

En av de sa­ker som Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap re­kom­men­de­rar att vi bör ha hem­ma är en po­wer

bank till mo­bil­te­le­fo­nen. Jag hit­tar ing­en svensk term för den­na form av ladd­nings‍ en­het. Vad re­kom­men­de­rar ni att man skri­ver? – Kent

Det finns ing­en svensk re­kom­men‍ da­tion, men många

skri­ver po­wer­bank (hop­skri­vet). Man skul­le kun­na tän­ka sig re­serv­bat­te­ri, ex­tra­lad­da­re,

por­ta­belt bat­te­ri el­ler ladd­bart ex­tern­bat­te­ri, men ut­tryc­ken är li­te va­ga och kan be­ty­da and­ra sa­ker. Det vik­ti­ga är ju att lä­sar­na för­står vil­ken sak som åsyf­tas. En lös­ning är att an­vän­da po­wer­bank och dess­utom för­kla­ra vad det är, för den som in­te är be­kant med fö­re­te­el­sen.

Ingrid Ols­son, Språkrå­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.