Läsvärt. Svensk språk­po­li­tik och en ut­ma­ning av en­språksnor­men.

Språktidningen - - Intro - – Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad

SPRÅK­PO­LI­TIK Ol­le Jo­sep­h­son (Mor­fem)

I och med att språk­test för med­bor­gar­skap har seg­lat upp som en vik­tig val­frå­ga har språk­po­li­ti­ken ham­nat i het­luf­ten. Det gör den nya boken

Språk­po­li­tik hög­ak­tu­ell. För­fat­ta­ren Ol­le Jo­sep­h­son är nu­me­ra pen­sio­ne­rad pro­fes­sor i nor­dis­ka språk. Här ger han bak­grun­den till myc­ket av det som har va­rit hans gär­ning: språk­vår­den.

Som Svens­ka språk­nämn­dens sista chef var han med när den­na halv­stat­li­ga nämnd om­vand­la­des och blev till Språkrå­det, som upp­gick i myn­dig­he­ten In­sti­tu­tet för språk och folk­min­nen. Tan­ken var att språk­frå­gor­na skul­le få en stör­re tyngd i sam­häl­let.

Sam­ti­digt be­red­des den spr­å­klag som Sve­ri­ge fick 2009, i lik­het med många and­ra‍län­der där fle­ra språk gör an­språk på livs­rum. Fin­land har till ex­em­pel haft sin lag se­dan 1922.

Boken ut­fors­kar den en­språk­si­de­o­lo­gi som ti­di­ga­re‍ råd­de i Sve­ri­ge och den nöd‍ vän­di­ga kant­ring som kan sä­gas ha skett, från språk­vård till språk­po­li­tik. Hur hands­kas vi i de­mo­kra­tisk an­da med svens­kan – som en­ligt la­gen ska va­ra hu­vud­språk i Sve­ri­ge – de fem na­tio­nellt er­kän­da mi­no­ri­tets­språ­ken och al­la de mo­ders­mål som nu ta­las i lan­det och som många nu­me­ra för­står vik­ten av att vid­makt­hål­la?

SPRÅK­PO­LI­TIK ÄR

kom­plext, och mås­te ske på oli­ka ni­vå­er.

Ol­le Jo­sep­h­son är väl­känd för Språk­tid­ning­ens lä­sa­re som mång­å­rig krö­ni­kör, in­te minst i äm­net sti­listik. Han är själv en god sti­list; det vet lä­sar­na‍

ock­så se­dan ti­di­ga­re. Det gör boken, sin la­ko­nis­ka ti­tel till trots, bå­de läs- och njut­bar.

Boken är upp­de­lad i en te­o­re­tisk del om hur det svens­ka språk­sam­häl­let har vux­it fram och hur si­tu­a­tio­nen ser ut i dag, och en prak­tisk del om bland an­nat ord- och gram­ma­tik­vård, ord­böc­ker, skriv­re­gel‍ sam­ling­ar och språk­li­ga ex­pert‍‍grup­per.

För­fat­ta­ren de­fi­ni­e­rar mål­grup­pen som ”al­la med an­svar för svens­ka språ­kets ut­veck­ling”: läro­me­dels­för­fat­ta­re, svensklä­ra­re, me­di­e­an­sva­ri­ga, by­rå­kra­ter, lo­kal­po­li­ti­ker, riks­dags­le­da­mö­ter med fle­ra.

Men jag tyc­ker att man kan läg­ga till språk­in­tres­se­ra­de i störs­ta all­män­het.

Och vi är många.

Ol­le Jo­sep­h­son skild­rar hur det svens­ka språk­sam­häl­let fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.