Ann‍he­lén Lae­sta­di­us om att ska­pa en ny tra­di­tion.

Språktidningen - - Intro -

In­spi­ra­tions­käl­la. När Ann‍ He­lén Lae­sta­di­us ska få språ­ket att flö­da går hon till äl­ven för att kom­ma i rätt stäm­ning.

Vid Lai­noäl­ven i Sop­pe­ro i Norr­bot­ten finns en stor sten. Där stäl­ler sig för­fat­ta­ren och jour­na­lis­ten Ann-he­lén Lae­sta­di­us och blic­kar ut över for­sar­na när hon be­hö­ver få in­spi­ra­tion till si­na böc­ker.

– Där finns en stark käns­la av att mi­na släk­ting­ar är med mig. Det på­min­ner mig om histo­ri­er som jag har hört och sa­ker som jag har sett när jag var barn. Or­den ba­ra sköl­jer över mig.

Hon vän­tar tills rös­ter­na och di­a­lo­ger­na som upp­står i hen­nes in­re har for­sat fär­digt. Se­dan sät­ter hon sig ner, tar av sig fing­er­van­tar­na som skyd­dar mot myg­gen och dik­te­rar el­ler knap­par in si­na upp­le­vel­ser på mo­bi­len.

Ann-he­lén Lae­sta­di­us väx­te upp i Ki­ru­na, men är se­dan länge bo­satt i Sol­na. Kvar i Ki­ru­na och Sop­pe­ro har hon sin släkt och si­na bäs­ta barn­domsmin­nen. Och det är dit hon åter­vän­der när hon har kört fast i sitt skri­van­de.

EN GÅNG NÄR hon höll på med sin ung­doms­bokse­rie om sa­metje­jen Agnes fick An­nHe­lén Lae­sta­di­us ett för­fat­tar‍ sti­pen­di­um för att åka en vec­ka till Ka­va­la i Gre­kland. Hon skrev i ra­san­de takt, men det blev än­då in­te bra.

– När jag kom hem kän­de jag att jag ha­de fått fel in­spi‍ ra­tion. Det var fel na­tur och fel tem­pe­ra­tur. Så åk­te jag till Sop‍ pe­ro, och all­ting ba­ra föll på plats. Det är där jag ska va­ra!

Be­ty­del­sen av plat­ser och röt­ter är ock­så te­mat för hen‍ nes Au­gust­pri­sa­de ung­doms‍ ro­man Tio över ett från 2016, som ge­stal­tar hur Ki­ru­nas in­vå­na­re på­ver­kas när sta­den ska flyt­tas på grund av sprick‍ bild­ning i mar­ken och en ut­vidg­ning av gru­van.

Bo­kens hu­vud­per­son, ton‍ års­flic­kan Ma­ja, är för­tviv­lad över att läm­na det kvar­ter där hon har vux­it upp. Ef­ter att ha va­kat var­je natt för att va­ra be­redd att fly om sta­den skul­le stör­ta sam­man un­der den natt‍ li­ga gruv­spräng­ning­en, drab­bas ho­na v pa­nik ång­est­at­tac­ker.

Vid Au­gust pris­ut­del­ning­en fick Ann-he­lén Lae­sta­di­us hö­ra att män­ni­skor som har flytt från si­na län­der kan kän­na igen sig i boken.

– Det går ald­rig att jäm­fö­ra ett krig med Ki­ru­na, men käns­lan hos en ung män­ni­ska av att för­lo­ra sin plats och si­na röt­ter kanske går att jäm­fö­ra.

I ro­ma­nen lå­ter hon ock­så en av ka­rak­tä­rer­na på­min­na lä­sa­ren om att sa­mer­na tvinga‍ des bort från si­na mar­ker när gru­van i Ki­ru­na an­la­des.

– Då vill jag få folk att tän­ka: det här har ju fak­tiskt hänt en gång ti­di­ga­re, och då var det ing­en som re­a­ge­ra­de på det. Det var ba­ra själv­klart att sa­mer­na skul­le va­ra tvung­na att flyt­ta på sig.

SKRI­VIT HAR Ann-he­lén Lae­sta­di­us gjort än­da se­dan sex­års­ål­dern, när hon in­spi‍ re­ra­des av de sa­mis­ka be­rät‍ tel­ser som hon fick hö­ra av sin mam­ma. Men att det skul­le bli ung­doms­böc­ker var en slump.

Det bör­ja­de med en barn‍ bok­stäv­ling ar­ran­ge­rad av Nor­dis­ka mu­se­et år 2007 på te­mat ”att va­ra ung sa­me i dag”, som hon upp­täck­te när hon job­ba­de som ny­hets­re­por‍ ter i Stock­holm. Då ha­de hon i näs­tan tju­go år pla­ne­rat att skri­va en vux­en­ro­man om tre ge­ne­ra­tio­ner sa­mis­ka kvin­nor.

På två vec­kor ska­la­de hon ner ma­te­ri­a­let till en ung­doms‍bok – och vann täv­ling­en. Re­sul­ta­tet blev Sms från Sop­pe­ro – den för‍ sta av hen­nes fy­ra böc­ker om Agnes – som hand­lar om hur för­lus­ten av det eg­na språ­ket på­ver­kar iden­ti­te­ten.

I boken har Agnes mam­ma,‍ till följd av mobb­ning, ta­git av­stånd från sitt sa­mis­ka‍ ur­sprung och flyt­tat till Stock­holm. När Agnes se­dan på egen hand för­sö­ker lä­ra sig sa­mis­ka‍och blir kär i en sa­misk kil­le i Sop­pe­ro, blir hen­nes äkt­het som sa­me ifrå­ga­satt bå­de av kom­pi­sar­na i Stock­holm och av hen­nes sa­mis­ka vän­ner i Sop­pe­ro.

”Det var ba­ra själv­klart att sa­mer­na skul­le va­ra tvung­na

att flyt­ta på sig”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.